User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/sbasic/guideCatalan

Committed changes 3 months ago
To edit localizable controls in your dialog
Per a editar els controls localitzables del diàleg
3 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/sbasic/guideCatalan

Committed changes 6 months ago
In the <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> BASIC window for a dialog that you created, leave the dialog editor by clicking the name tab of the Module that the dialog is assigned to. The name tab is at the bottom of the window.
A la finestra del <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> BASIC del diàleg que heu creat, feu clic a la pestanya que mostra el nom del mòdul al qual està assignat el diàleg per a sortir de l'editor de diàlegs. La pestanya del nom es troba a la part inferior de la finestra.
7 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/sbasic/guideCatalan

Committed changes 7 months ago
To open the <emph>Toolbox</emph>, click the arrow next to the <emph>Insert Controls</emph> icon on the <emph>Macro</emph> toolbar.
Per a obrir el <emph>Quadre d'eines</emph>, feu clic a la fletxa que hi ha al costat de la icona <emph>Insereix controls</emph> de la barra d'eines <emph>Macro</emph>.
8 months ago
If you do not see the <emph>Toolbox</emph> bar, click the arrow next to the <emph>Insert Controls </emph>icon to open the <emph>Toolbox</emph> bar.
Si no veieu la barra <emph>Quadre d'eines</emph>, feu clic a la fletxa que hi ha al costat de la icona <emph>Insereix controls</emph> per a obrir la barra <emph>Quadre d'eines</emph>.
8 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/sbasic/guideCatalan

Committed changes 8 months ago
When you execute this code, "Dialog1" opens. To close the dialog, click the close button (x) on its title bar.
Quan executeu aquest codi, s'obrirà el quadre de diàleg "«Dialog1"». Per a tancar el diàleg, feu clic al botó de tancament (x) de la barra de títol.
8 months ago
Without using "LoadDialog" you can call the code as follows:
Sense utilitzar "«LoadDialog"», podeu visualitzar el codi de la manera següent:
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 106 1,433 11,463
Translated 99% 105 1,419 11,212
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 2% 3 6 48

Last activity

Last change Oct. 21, 2020, 1:22 p.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity