Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4
auxiliary MPL-2.0
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 154
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3% 1,795 23,067
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 9
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 5
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 126 1,978 6
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 140 2,732 12
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 11
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 4 1
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 135 2,716 15
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 104 1,777 13
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 24
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help - master/auxiliary repository. MPL-2.0
<ahelp hid=".">Enable to work first on all spelling errors, then on all grammar errors.</ahelp>
<ahelp hid=".">Отметнете, за да работите първо върху всички правописни грешки, а после – върху всички граматични.</ahelp>
9 hours ago
Check grammar
Граматическа проверка
9 hours ago
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><ahelp hid="cui/ui/spellingdialog/autocorrect">Adds the current combination of the incorrect word and the selected replacement suggestion to the AutoCorrect replacement table, but does not make any change in the document.</ahelp></caseinline></switchinline>
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><ahelp hid="cui/ui/spellingdialog/autocorrect">Добавя текущата комбинация от сгрешената дума и избраното предложение за заместване в таблицата за замяна на функцията Автокорекция, но не нанася никаква промяна в документа.</ahelp></caseinline></switchinline>
9 hours ago
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">Add to AutoCorrect</caseinline></switchinline>
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">Добавяне за автокорекция</caseinline></switchinline>
9 hours ago
To add a new dictionary, press <emph>Options</emph>, then press <emph>New</emph>. After %PRODUCTNAME is restarted, multiple user-defined dictionaries are shown when <emph>Add to Dictionary</emph> is pressed. Select which dictionary should receive the added word.
За да добавите нов речник, натиснете <emph>Настройки</emph>, после <emph>Нов</emph>. След като %PRODUCTNAME бъде рестартиран, при натискане на <emph>Добавяне към речника</emph> ще се показват няколко дефинирани от потребителя речници. Изберете кой речник да поеме добавяната дума.
9 hours ago
Appears when checking grammar. Click to ignore the suggested grammatical change.
Появява се при проверка на граматиката. Щракнете, за да игнорирате предлаганата граматическа промяна.
11 hours ago
Ignore Rule
Игнориране правило
11 hours ago
Choose <item type="menuitem">Format - Object - Text Attributes</item>, and then click the <item type="menuitem">Text Animation</item> tab.
Изберете <item type="menuitem">Форматиране - Обект - СвойстваАтрибути на текста</item> и отворете раздела <item type="menuitem">Анимиран текст</item>.
13 hours ago
Using <emph>Paste special</emph>, you can choose the text format to be pasted. Depending on formats, you can copy different text attributes.
При <emph>Специално поставяне</emph> можете да изберете формата на текста, който ще бъде поставен. В зависимост от избрания формат можете да копирате различни свойстваатрибути на текста.
13 hours ago
<ahelp hid="modules/scalc/ui/headerfootercontent/buttonBTN_TEXT">Opens a dialog to assign formats to new or selected text.</ahelp> The <emph>Text Attributes</emph> dialog contains the tab pages <link href="text/shared/01/05020100.xhp" name="Font"><emph>Font</emph></link>, <link href="text/shared/01/05020200.xhp" name="Font Effects"><emph>Font Effects</emph></link> and <link href="text/shared/01/05020500.xhp" name="Font Position"><emph>Font Position</emph></link>.
<ahelp hid="modules/scalc/ui/headerfootercontent/buttonBTN_TEXT">Отваря диалогов прозорец за задаване на формат на нов или избран текст.</ahelp> Диалоговият прозорец <emph>СвойстваАтрибути на текста</emph> съдържа разделите <link href="text/shared/01/05020100.xhp" name="Font"><emph>Шрифт</emph></link>, <link href="text/shared/01/05020200.xhp" name="Font Effects"><emph>Ефекти за шрифт</emph></link> и <link href="text/shared/01/05020500.xhp" name="Font Position"><emph>Позиция на шрифт</emph></link>.
13 hours ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity