Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
auxiliary MPL-2.0
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 8
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 252
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 46
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 21
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 14
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 16
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 39
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 24
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 13
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 50
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 5
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 17
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 55
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 25
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 21
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 5
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 6
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 5
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 65 20
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 51
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 13
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 23
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0
This symbol works like the 0, except that leading or trailing zeroes are not displayed if there are more # characters in the format code than digits in the number. Only the relevant digits of the number are displayed.
Този знак работи като 0, но ако знаците # са повече от цифрите в числото, не се показват водещи или завършващи нули. Включват се само значещите цифри от числото.
10 days ago
This document will be opened for read and write access by user A. The document will be locked for other users until user A closes the document.
Документът ще бъде отворен за четене и запис от потребителя A и ще бъде заключен за други потребители до момжента, когато потребителят A го затвори.
10 days ago
You can select separate measurement units for $[officename] Writer, $[officename] Writer/Web, $[officename] Calc, $[officename] Impress and $[officename] Draw documents.
Можетре да изберете поотделно мерни единици за документи на $[officename] Writer, $[officename] Writer/Web, $[officename] Calc, $[officename] Impress и $[officename] Draw.
10 days ago
<emph>.:</emph> The decimal placeholder determines the number of decimal places to the left and right of the decimal separator.
<emph>.:</emph> запазеното място за десетиченият разделител определя броя на цифрите в цялата и дробната част на форматираното числовляво и вдясно от десетичния разделител.
10 days ago
Here you can create a Numbering Style. The Numbering Styles are organized in the <link href="text/swriter/01/05140000.xhp" name="Styles">Styles</link> window.
Тук можете да създадете стил за номерация. Стиловете за номерация се организират в прозореца <link href="text/swriter/01/05140000.xhp" name="Styles">Стилове</link> window.
12 days ago
Click the icon in the toolbar's title bar, or choose <emph>Close Toolbar</emph> from the context menu. The toolbar will be shown automatically again when the context becomes active again.
Щракнете върху иконата в заглавната лента на лентата с инструменти или изберете <emph>Затваряне на лентата с инструменти</emph> от контекстното меню. Лентата с инструменти ще се покаже отново автоматично, когато същият контекстът стане отновно активенвпоследствие се активира същият контекст.
2 weeks ago
Choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Writer - Print</emph>.
Изберете ц<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Инструменти - Настройки</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Writer - Печат</emph>.
2 weeks ago
Choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - Language Settings - Writing Aids</emph>.
Изберете ц<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Инструменти - Настройки</emph></defaultinline></switchinline><emph> - Езикови настройки - Помощ при писане</emph>.
2 weeks ago
A1:A10 is a cell range containing the numbers <item type="input">2000</item> to <item type="input">2009</item>. Cell B1 contains the number <item type="input">2006</item>. In cell B2, you enter a formula:
A1:A10 е областдиапазон от клетки, съдържащи числата от <item type="input">2000</item> до <item type="input">2009</item>. Клетката B1 съдържа числото <item type="input">2006</item>. В клетката B2 въведете формулата:
2 weeks ago
<emph>Range</emph> is the range to which the criteria are to be applied.
<emph>ОбластДиапазон</emph> е областтадиапазонът, върху кояйто да се приложат критериите.
2 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity