Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
auxiliary MPL-2.0
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 250
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 54
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 21
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 14
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 16
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 35
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 30
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 50
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 15
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 59
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 25
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 7
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 20
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 51
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 23
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/00Bulgarian

Committed changes 2 months ago
Cancel
Отмянаказ
2 months ago
Committed changes 3 months ago
When you create a document that you want to print as a brochure, use portrait orientation for the pages. Writer applies the brochure layout when you print the document.
Когато създавате документ, който желаеискате да отпечатате като брошура, използвайте ориентация "портрет" за страниците. Writer ще приложи оформлението като брошура, когато отпечатвате документа.
3 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriter/01Bulgarian

Committed changes 3 months ago
<variable id="reftext"><ahelp hid=".">This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master document.</ahelp></variable>
<variable id="reftext"><ahelp hid=".">От тук се вмъкват обръщенияпрепратки или полета за обръщения в текущия документ. Обръщенията са полета за обръщс местоназначения за препратки в текущия документ. Препратките са полета местоназначения в същия документ или във под документи на главения документ.</ahelp></variable>
3 months ago
If you want to change the actual page number and not the displayed number, do not use the <emph>Offset</emph> value. To change page numbers, read the <link href="text/swriter/guide/pagenumbers.xhp" name="Page Numbers"><emph>Page Numbers</emph></link> guide.
Ако искате да промените действителния номер на страница не с, а не показвания номер, не използвайте стойността <emph>Отместване</emph>. За да промените номера на страницата, прочете ръководството <link href="text/swriter/guide/pagenumbers.xhp" name="Номера на странициPage Numbers"><emph>Номера на страници</emph></link>
3 months ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/flddocumentpage/offset">Enter the offset that you want to apply to a date or time field.</ahelp>
<ahelp hid="modules/swriter/ui/flddocumentpage/offset">Въведете отместването, което искате да приложите завърху поле за дата или времечас.</ahelp>
3 months ago
If you choose "chapter number" as the <emph>format</emph> for reference fields, only the number of the chapter heading containing the referenced object is displayed in the field. If the paragraph style for the chapter heading is not numbered, the field is left blank.
Ако изберете "номер на глава" като <emph>форматиране</emph> за свързано полеполе от тип препратка, в полето ще се показва само номераът на главата, съдържаща свързанияочения от препратката обект. Ако стилът на абзац за заглавието на главата не е номериран, полето ще остане празно.
3 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Bulgarian

Committed changes 3 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity