Source Translation Glossary
3d look kolmiulotteinen ulkoasu LibreOffice UI - master
absolute value (matematiikka) itseisarvo LibreOffice UI - master
accessibility saavutettavuus LibreOffice UI - master
action toiminto LibreOffice UI - master
administrator 1. (etenkin Windows) järjestelmänvalvoja 2. (verkkosivu, tietokanta) ylläpitäjä LibreOffice UI - master
agenda esityslista LibreOffice UI - master
agenda template esityslistamalli LibreOffice UI - master
aggregate function (Calc, tietokannat) koostefunktio LibreOffice UI - master
align tasata LibreOffice UI - master
alignment tasaus LibreOffice UI - master
alphanumeric aakkosnumeerinen, aakkosnumeeriset LibreOffice UI - master
analysis of variance (tilastotiede) varianssianalyysi LibreOffice UI - master
angle quote kulmalainausmerkki LibreOffice UI - master
Arabic 1. (kieli) arabia 2. (numerot) arabialaiset LibreOffice UI - master
array 1. (ohjelmointi) taulukko 2. (matematiikka) matriisi LibreOffice UI - master
array formula (Calc) matriisikaava LibreOffice UI - master
arrowhead nuolenkärki LibreOffice UI - master
arrow style nuolityyli LibreOffice UI - master
AutoCorrect automaattinen korjaus LibreOffice UI - master
AutoFilter automaattinen suodatus LibreOffice UI - master
AutoFormat automaattinen muotoilu LibreOffice UI - master
AutoOutline (Calc) automaattinen jäsennys LibreOffice UI - master
AutoText automaattinen teksti LibreOffice UI - master
AutoUpdate automaattinen päivitys LibreOffice UI - master
banner kyltti LibreOffice UI - master
base text (aasialaiset merkit) perusteksti LibreOffice UI - master
bevel viiste LibreOffice UI - master
bibliography lähdeluettelo LibreOffice UI - master
binomial distribution (tilastotiede) binomijakauma LibreOffice UI - master
block arrows nuolikuviot LibreOffice UI - master
Boolean Boolen LibreOffice UI - master
bottom margin alamarginaali LibreOffice UI - master
breakpoint (ohjelmointi) keskeytyskohta LibreOffice UI - master
build (ohjelmisto) koontiversio LibreOffice UI - master
bullet luettelomerkki LibreOffice UI - master
busy varattu LibreOffice UI - master
button painike LibreOffice UI - master
Cancel Peruuta LibreOffice UI - master
capitals isot kirjaimet LibreOffice UI - master
Cartesian product (matematiikka) karteesinen tulo LibreOffice UI - master
case 1. kirjainkoko 2. tapaus LibreOffice UI - master
category luokka LibreOffice UI - master
cell solu LibreOffice UI - master
cell protection solujen suojaus LibreOffice UI - master
cell range solualue LibreOffice UI - master
cell style solutyyli LibreOffice UI - master
certificate varmenne LibreOffice UI - master
certification path varmennepolku LibreOffice UI - master
character spacing merkkiväli LibreOffice UI - master
character style merkkityyli LibreOffice UI - master
chart kaavio LibreOffice UI - master
check box valintaruutu LibreOffice UI - master
check-in kuitata sisään (palvelimelle) LibreOffice UI - master
check-out kuitata ulos (palvelimelta), uloskuittaus LibreOffice UI - master
chi square (tilastotiede) khiin neliö LibreOffice UI - master
chi-square (tilastotiede) khiin neliö LibreOffice UI - master
city (osoite) postitoimipaikka LibreOffice UI - master
click napsauttaa, napsautus LibreOffice UI - master
coefficient of determination (tilastotiede) selitysaste LibreOffice UI - master
color replacer värien korvaaminen LibreOffice UI - master
column 1. (taulukko, tietokannan taulu) sarake 2. (teksti) palsta 3. (kaavio) pylväs LibreOffice UI - master
combo box yhdistelmäruutu LibreOffice UI - master
comment 1. huomautus 2. (ohjelmointi, HTML) kommentti LibreOffice UI - master
complementary color vastaväri LibreOffice UI - master
complex script (typografia) kompleksinen merkistö LibreOffice UI - master
complex text layout kompleksisen tekstin asettelu LibreOffice UI - master
complimentary close lopputervehdys LibreOffice UI - master
condition ehto LibreOffice UI - master
conditional formatting ehdollinen muotoilu LibreOffice UI - master
confidence interval (tilastotiede) luottamusväli LibreOffice UI - master
confidence level (tilastotiede) luottamustaso LibreOffice UI - master
conflict ristiriita LibreOffice UI - master
connector (Draw) yhdysviiva LibreOffice UI - master
contextual groups (käyttöliittymä) kontekstisidonnaiset ryhmät LibreOffice UI - master
contextual single (käyttöliittymä) kontekstisidonnainen yksirivinen LibreOffice UI - master
correlation coefficient (tilastotiede) korrelaatiokerroin LibreOffice UI - master
corrupt vioittunut LibreOffice UI - master
covariance (tilastotiede) kovarianssi LibreOffice UI - master
CTL kompleksisen tekstin asettelu LibreOffice UI - master
cumulative distribution function (tilastotiede) kertymäfunktio LibreOffice UI - master
cursor kohdistin LibreOffice UI - master
curve käyrä LibreOffice UI - master
curved connector (Draw) käyrä yhdysviiva LibreOffice UI - master
curve integral (matematiikka) viivaintegraali LibreOffice UI - master
custom style mukautettu tyyli LibreOffice UI - master
date format päivämäärän muoto LibreOffice UI - master
Dear Sir or Madam Arvoisa vastaanottaja LibreOffice UI - master
decimal place desimaali LibreOffice UI - master
decimal separator desimaalierotin LibreOffice UI - master
degrees freedom (tilastotiede) vapausaste LibreOffice UI - master
degrees of freedom (tilastotiede) vapausaste LibreOffice UI - master
delimiter erotin LibreOffice UI - master
denominator (matematiikka, tilastotiede) nimittäjä LibreOffice UI - master
density function (tilastotiede) tiheysfunktio LibreOffice UI - master
descriptive statistics (tilastotiede) kuvailevat tunnusluvut LibreOffice UI - master
diacritic tarke LibreOffice UI - master
diamond (kuvio) vinoneliö LibreOffice UI - master
dictionaries sanastot LibreOffice UI - master
dictionary sanasto LibreOffice UI - master
digital signature sähköinen allekirjoitus LibreOffice UI - master

No matching activity found.

Browse all glossary changes