Source Translation Glossary
rotation point střed otočení LibreOffice UI - master
sample výběr LibreOffice UI - master
scaling škálování LibreOffice UI - master
scripting framework skriptovací rozhraní LibreOffice UI - master
select vybrat (označit) LibreOffice UI - master
series řada, posloupnost LibreOffice UI - master
session relace LibreOffice UI - master
set focus nastavit zaměření LibreOffice UI - master
sheet tab karta listu LibreOffice UI - master
sidebar postranní lišta LibreOffice UI - master
single edit podle buňky nad LibreOffice UI - master
slide snímek LibreOffice UI - master
slide design návrh snímku LibreOffice UI - master
slide master předloha snímku LibreOffice UI - master
small caps kapitálky LibreOffice UI - master
snap lines vodítka LibreOffice UI - master
soft hyphen volitelné rozdělení LibreOffice UI - master
sort řadit, seřadit LibreOffice UI - master
sort by seřadit podle LibreOffice UI - master
sort criteria seřadit podle (podmínky řazení) LibreOffice UI - master
sort order pořadí řazení LibreOffice UI - master
source data zdrojová data LibreOffice UI - master
source data range zdrojová oblast dat LibreOffice UI - master
spacing vzdálenost mezi odstavci, proklad, rozestupy LibreOffice UI - master
special character speciální znak LibreOffice UI - master
specify upřesnit, určit LibreOffice UI - master
spellcheck kontrola pravopisu LibreOffice UI - master
spelling kontrola pravopisu (pravopis) LibreOffice UI - master
spelling dictionary slovník kontroly pravopisu LibreOffice UI - master
spreadsheet sešit LibreOffice UI - master
SQL view režim SQL LibreOffice UI - master
standard error standardní chyba LibreOffice UI - master
standard normal distribution normované normální rozdělení LibreOffice UI - master
state stát LibreOffice UI - master
statement výraz, příkaz: v rejstříku jen jako název LibreOffice UI - master
subdocument příloha LibreOffice UI - master
submenu podnabídka LibreOffice UI - master
subtitle podnadpis LibreOffice UI - master
sum součet, suma LibreOffice UI - master
tab karta LibreOffice UI - master
tabbed karty LibreOffice UI - master
tabbed compact kompaktní karty LibreOffice UI - master
table design návrh tabulky LibreOffice UI - master
table header záhlaví tabulky LibreOffice UI - master
table heading záhlaví tabulky LibreOffice UI - master
table heading nadpis tabulky LibreOffice UI - master
tab page karta LibreOffice UI - master
tab position umístění tabulátoru LibreOffice UI - master
tab stop tabulátor (krok tabulátoru) LibreOffice UI - master
tab stop position umístění tabulátoru LibreOffice UI - master
task pane panel úloh (Impress) LibreOffice UI - master
template šablona LibreOffice UI - master
text direction směr textu LibreOffice UI - master
text orientation orientace textu LibreOffice UI - master
thesaurus slovník synonym LibreOffice UI - master
thumbnail náhled LibreOffice UI - master
time format formát času LibreOffice UI - master
tip tip LibreOffice UI - master
title popis, nadpis, první písmena velká LibreOffice UI - master
title bar záhlaví okna/lišty LibreOffice UI - master
titles popisy LibreOffice UI - master
toolbar nástrojová lišta LibreOffice UI - master
trend line spojnice trendu LibreOffice UI - master
uncheck zrušit zaškrtnutí LibreOffice UI - master
underlying asset podkladové aktivum LibreOffice UI - master
undock uvolnit LibreOffice UI - master
unit of measure měrná jednotka LibreOffice UI - master
unit of measurement měrná jednotka LibreOffice UI - master
UNIX based platform unixová platforma LibreOffice UI - master
user agent identifikace programu LibreOffice UI - master
user data uživatelské údaje LibreOffice UI - master
user-defined indexes rejstříky vytvořené uživatelem LibreOffice UI - master
validity platnost LibreOffice UI - master
vertical svislý LibreOffice UI - master
video video LibreOffice UI - master
view design návrh pohledu LibreOffice UI - master
view layout režim zobrazení LibreOffice UI - master
warning upozornění LibreOffice UI - master
web layout vzhled webu LibreOffice UI - master
web page webová stránka LibreOffice UI - master
webpage webová stránka LibreOffice UI - master
web site webové stránky LibreOffice UI - master
website webové stránky LibreOffice UI - master
white-list seznam povolených LibreOffice UI - master
whitelist seznam povolených LibreOffice UI - master
whitespace bílé znaky, prázdné místo (mezi stránkami) LibreOffice UI - master
wildcard zástupný znak (regulární výraz) LibreOffice UI - master
zoom přiblížení LibreOffice UI - master
zoom factor míra přiblížení LibreOffice UI - master
zoom in přiblížit LibreOffice UI - master
zoom out oddálit LibreOffice UI - master

No matching activity found.

Browse all glossary changes