Source Translation Glossary
font position umístění písma LibreOffice UI - master
footer zápatí LibreOffice UI - master
force vynutit LibreOffice UI - master
form letter hromadný dopis LibreOffice UI - master
formula group skupina vzorců LibreOffice UI - master
freeform od ruky LibreOffice UI - master
function funkce; v rejstříku jen jako název LibreOffice UI - master
General Standard LibreOffice UI - master
goal seek hledat řešení LibreOffice UI - master
graphics obrázky LibreOffice UI - master
groupedbar skupiny LibreOffice UI - master
groupedbar compact kompaktní skupiny LibreOffice UI - master
handle úchyt LibreOffice UI - master
hanging indent předsazení LibreOffice UI - master
hangul hangul LibreOffice UI - master
hanja handža LibreOffice UI - master
has focus má zaměření LibreOffice UI - master
hatching šrafování LibreOffice UI - master
header záhlaví LibreOffice UI - master
helplines vodítka LibreOffice UI - master
hold down podržet LibreOffice UI - master
horizontal vodorovný LibreOffice UI - master
hover přejet LibreOffice UI - master
hyphenation dictionary slovník pro dělení slov LibreOffice UI - master
hyphenation rules dělení slov LibreOffice UI - master
index rejstřík, index (databáze) LibreOffice UI - master
index mark značka rejstříku LibreOffice UI - master
integrated development environment integrované vývojové prostředí LibreOffice UI - master
interest rate úroková sazba LibreOffice UI - master
inverse inverzní distribuční funkce LibreOffice UI - master
is focused je zaměřený LibreOffice UI - master
label popisek, štítek LibreOffice UI - master
layout rozvržení LibreOffice UI - master
leading zero úvodní nula LibreOffice UI - master
legacy dřívější LibreOffice UI - master
line break zalomení řádku LibreOffice UI - master
line spacing řádkování LibreOffice UI - master
line width šířka čáry LibreOffice UI - master
list box seznam LibreOffice UI - master
locale národní prostředí LibreOffice UI - master
locale settings národní prostředí LibreOffice UI - master
lock file soubor zámku LibreOffice UI - master
mail merge hromadná korespondence LibreOffice UI - master
main title hlavní nadpis LibreOffice UI - master
manage spravovat LibreOffice UI - master
master document hlavní dokument LibreOffice UI - master
maturity splatnost LibreOffice UI - master
measurement unit měrná jednotka LibreOffice UI - master
menu bar hlavní nabídka LibreOffice UI - master
menubar hlavní nabídka LibreOffice UI - master
menu position pozice nabídky LibreOffice UI - master
mouse pointer ukazatel myši LibreOffice UI - master
next následující (další) LibreOffice UI - master
non-breaking hyphen nezlomitelný spojovník LibreOffice UI - master
non-breaking space nezlomitelná mezera LibreOffice UI - master
normal position běžné umístění LibreOffice UI - master
notebookbar lišta karet LibreOffice UI - master
number format formát čísla LibreOffice UI - master
OLE object objekt OLE LibreOffice UI - master
optional nepovinné LibreOffice UI - master
option button tlačítko volby LibreOffice UI - master
option field pole volby LibreOffice UI - master
options možnosti LibreOffice UI - master
outline osnova, obrys LibreOffice UI - master
overview přehled LibreOffice UI - master
page stránka LibreOffice UI - master
page break zalomení stránky LibreOffice UI - master
pane panel LibreOffice UI - master
panel panel LibreOffice UI - master
pixel pixel LibreOffice UI - master
placeholder zástupný znak, zástupce LibreOffice UI - master
population základní soubor LibreOffice UI - master
position umístění, pozice LibreOffice UI - master
position X pozice X LibreOffice UI - master
predefined předdefinovaný LibreOffice UI - master
preferences předvolby LibreOffice UI - master
press stisknout LibreOffice UI - master
previous předchozí LibreOffice UI - master
print area oblast tisku LibreOffice UI - master
print range oblast tisku, rozsah tisku LibreOffice UI - master
probability mass function pravděpodobnostní funkce LibreOffice UI - master
progress bar ukazatel průběhu LibreOffice UI - master
progress indicator ukazatel průběhu LibreOffice UI - master
query design návrh dotazu LibreOffice UI - master
range oblast (rozsah) LibreOffice UI - master
receive focus získat zaměření LibreOffice UI - master
recent poslední, naposledy LibreOffice UI - master
reference odkaz LibreOffice UI - master
region region LibreOffice UI - master
reject odmítnout LibreOffice UI - master
related term asociovaný termín LibreOffice UI - master
relation relace LibreOffice UI - master
rest podržet LibreOffice UI - master
restart restartovat (program, číslování), obnovit LibreOffice UI - master
returns vrátí LibreOffice UI - master
right-click kliknout, klepnout pravým tlačítkem (myši) LibreOffice UI - master
rotate otočit LibreOffice UI - master
rotating otáčení LibreOffice UI - master
rotation otočení LibreOffice UI - master
rotation object rotační objekt LibreOffice UI - master

No matching activity found.

Browse all glossary changes