Source Translation Glossary
above nad LibreOffice UI - master
accept přijmout LibreOffice UI - master
accessibility zpřístupnění LibreOffice UI - master
add-in doplněk LibreOffice UI - master
address block blok s adresou LibreOffice UI - master
address book adresář LibreOffice UI - master
address book data source zdroj dat adresáře LibreOffice UI - master
address book source zdroj adresáře LibreOffice UI - master
address data adresy LibreOffice UI - master
address data source zdroj adres LibreOffice UI - master
address list seznam adres LibreOffice UI - master
adressing adresování LibreOffice UI - master
all titles všechny popisy LibreOffice UI - master
application programming interface rozhraní pro programování aplikací LibreOffice UI - master
area oblast LibreOffice UI - master
argument argument LibreOffice UI - master
array matice LibreOffice UI - master
arrow key klávesa šipka (vpravo, vlevo) LibreOffice UI - master
assign přiřadit LibreOffice UI - master
audio zvuk LibreOffice UI - master
authentication autentizace LibreOffice UI - master
axis title popis osy LibreOffice UI - master
bar lišta (prvek UI), pruh (podmíněné formátování) LibreOffice UI - master
below pod LibreOffice UI - master
bibliographic database seznam použité literatury LibreOffice UI - master
bibliography seznam použité literatury LibreOffice UI - master
bitmap rastr LibreOffice UI - master
black-list seznam zakázaných LibreOffice UI - master
blacklist seznam zakázaných LibreOffice UI - master
border ohraničení LibreOffice UI - master
box pole LibreOffice UI - master
brochure příručka LibreOffice UI - master
bullet list odrážkový seznam LibreOffice UI - master
cache mezipaměť LibreOffice UI - master
callout bublina LibreOffice UI - master
cell buňka LibreOffice UI - master
cell range oblast buněk LibreOffice UI - master
check zaškrtnout LibreOffice UI - master
check box zaškrtávací pole LibreOffice UI - master
checkbox zaškrtávací pole LibreOffice UI - master
choose zvolit LibreOffice UI - master
click kliknout, klepnout LibreOffice UI - master
combo box pole se seznamem LibreOffice UI - master
complex text layout komplexní rozvržení textu LibreOffice UI - master
confidence interval interval spolehlivosti LibreOffice UI - master
content panel panel LibreOffice UI - master
context menu místní nabídka LibreOffice UI - master
contextual groups kontextové skupiny LibreOffice UI - master
control ovládací prvek LibreOffice UI - master
count počet, počet čísel LibreOffice UI - master
countA počet hodnot LibreOffice UI - master
country země LibreOffice UI - master
cumulative distribution function distribuční funkce LibreOffice UI - master
current aktuální LibreOffice UI - master
cursor kurzor LibreOffice UI - master
customized vlastní LibreOffice UI - master
database file window okno s databázovým souborem LibreOffice UI - master
data range oblast dat LibreOffice UI - master
data series datová řada LibreOffice UI - master
data set množina dat LibreOffice UI - master
data source zdroj dat LibreOffice UI - master
data source browser prohlížeč zdroje dat LibreOffice UI - master
data source view zobrazení zdroje dat LibreOffice UI - master
date format formát data LibreOffice UI - master
deck karta LibreOffice UI - master
density function hustota pravděpodobnosti LibreOffice UI - master
design mode režim návrhu LibreOffice UI - master
design view režim návrhu LibreOffice UI - master
details podrobnosti LibreOffice UI - master
deviation odchylka LibreOffice UI - master
dialog dialogové okno LibreOffice UI - master
digital signature elektronický podpis LibreOffice UI - master
dimension value text kóty LibreOffice UI - master
directory adresář LibreOffice UI - master
distribution rozdělení LibreOffice UI - master
divider oddělovač LibreOffice UI - master
dock ukotvit LibreOffice UI - master
document dokument LibreOffice UI - master
document position umístění v dokumentu LibreOffice UI - master
double-click dvakrát kliknout, poklepat LibreOffice UI - master
do you want přejete si LibreOffice UI - master
drag (noun) přetáhnutí (přetažení) LibreOffice UI - master
drag (verb) přetáhnout LibreOffice UI - master
drawing kresba LibreOffice UI - master
drawing object objekt kresby LibreOffice UI - master
edge okraj LibreOffice UI - master
e-mail e-mail, e-mailový LibreOffice UI - master
e-mail address e-mailová adresa LibreOffice UI - master
e-mail application poštovní klient LibreOffice UI - master
e-mail message e-mailová zpráva LibreOffice UI - master
e-mail program poštovní klient LibreOffice UI - master
enable povolit LibreOffice UI - master
error bar chybová úsečka LibreOffice UI - master
event náhodný jev LibreOffice UI - master
exit position umístění výstupu LibreOffice UI - master
extension rozšíření LibreOffice UI - master
flip překlopit LibreOffice UI - master
focus zaměření LibreOffice UI - master
folder složka LibreOffice UI - master
font písmo LibreOffice UI - master

No matching activity found.

Browse all glossary changes