Source Translation
12.30 1230
12/30/1899 (default) 30.12.1899 (predvolené)
١, ٢, ٣, ٤, ... (Arabic) ١, ٢, ٣, ٤, ... (arabské)
۱, ۲, ۳, ۴, ... (Farsi) ۱, ۲, ۳, ۴, ... (perzské)
#12 Envelope #12 Obálka
1.2 Extended (compatibility mode) 1.2 rozšírený (režim kompatibility)
1.2 Extended (recommended) 1.2 rozšírený (odporúčané)
12 h 12 h
12-Point Star 12-cípa hviezda
1345 1345
134500 134500
150% 150 %
150;150 DPI (projector resolution) 150;150 DPI (rozlíšenie projetora)
150 DPI 150 DPI
150 DPI (Fax) 150 DPI (Fax)
1.5 Lines 1,5 riadku
16 Kai 16 kai
%1 and %2 more %1 a %2 viac
#1 and #2 must be different. #1 a #2 musia byť rôzne.
1 bit dithered 1 bitový rozklad
1 bit threshold 1 bitový prahová úroveň
%1 characters at beginning of line %1 znakov na začiatku riadku
%1 characters at end of line %1 znakov na konci riadku
1 cm 1 cm
1 column 1 stĺpec
1 Column 1 stĺpec
#1 deleted #1 odstránené
1. Drag address elements here 1. Prvky adresy presunúť sem
1. Drag salutation elements into the box below 1. Prvky oslovenia presunúť do poľa nižšie
"%1 found %1 nájdené
%1 hyphens %1 pomlčiek
1 Image 1 obrázok
1 inch 1 palec
#1 inserted #1 vložené
'<1>' is not a directory! '<1>' nie je priečinok!
%1 Lines %1 riadkov
#1 must be set. #1 musí byť nastavený.
%1 of %2 e-mails sent Poslaných %1 z %2 emailov
%1 Options Možnosti %1
(%1 PPI) (%1 PPI)
%1 R x %2 C %1 S x %2 R
%1 selected Vybrané %1
1st, 2nd, 3rd, ... 1., 2., 3., ...
1st Group 1. skupina
1st key Prvý kľúč
1st Numbering Level 1. úroveň číslovania
1st Outline Level 1. úroveň osnovy
%1 words, %2 characters %1 slov, %2 znakov
%1 words, %2 characters selected Vybraných %1 slov, %2 znakov
2.00 2.00

No matching activity found.

Browse all glossary changes