Key English Catalan
LibreOffice\Extensions\Extension->PLURALS An Extension 1 extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionLicense->PLURALS An Extension License 1 llicència de l'extensió
Page->PLURALS A Page 1 pàgina
LibreOffice\Extensions\ExtensionPage->PLURALS An Extension Page 1 pàgina de l'extensió
LibreOffice\Extensions\OperatingSystem->PLURALS An Operating System 1 sistema operatiu
LibreOffice\Extensions\LibreOfficeVersion->PLURALS A Libre Office Version 1 versió del LibreOffice
ExtensionPage.ss->LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionAddFilterTags Add tag filters: Afegeix filtres d'etiqueta:
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->MaintainerOther Other Extensions Altres extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->CategoryExtensionMaintainer Extensions maintainers category Categoria de mantenidors d'extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->CategoryExtensionModeratorY Extensions moderators category Categoria de moderadors d'extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionPageController->FormAction Search Cerca
ExtensionPage_show.ss->LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionShowFeedback Feedback Comentaris
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->ReleaseTableCompatibility Compatibility Compatibilitat
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormPlatformSelection Platform compatibility Compatibilitat amb plataformes
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->CreatedBy Created by: Creada per:
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->Description Description Descripció
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->ReleaseTableDescription Description Descripció
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->Repository Repository: Dipòsit:
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionModeratorInfo Users who publish/modify extensions Els usuaris que publiquen o modifiquen les extensions
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormTitle The Title for the extension El títol de l'extensió