Key English Polish
_Yes _Tak
Trendline Linia trendu
Transpose Transponuj
1 Transpose Macierz transponowana
Spoke Szprycha
Sparkline Wykres przebiegu w czasie
_Reset _Resetuj
_Remove U_suń
redaction redagowanie
DO NOT USE THE “TERMINOLOGY” CHECKBOX UNLESS IT’S REALLY WARRANTED! PLEASE DON’T CROSS YOUR TEAM’S BOUNDARIES AND ADD GLOSSARY STRINGS ONLY TO YOUR OWN GLOSSARY, NOT TO EVERYONE ELSE’S, UNLESS STRICTLY NECESSARY PROSZĘ NIE WYKRACZAĆ POZA GRANICE SWOJEGO ZESPOŁU I DODAWAĆ CIĄGI ZNAKÓW JEDYNIE DO WŁASNEGO SŁOWNIKA, A NIE DO WSZYSTKICH INNYCH, CHYBA ŻE BĘDZIE TO BARDZO KONIECZNE
pane panel
OK OK
_OK _OK
None Brak
_No _Nie
_New No_wy
Moving Average Średnia ruchoma
_Manage _Zarządzaj
LibreOffice Technology LibreOffice Technology
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise