English Bulgarian
_Add Добавяне
Add Добавяне
alias псевдоним
_Apply Прилагане
Apply Прилагане
_Cancel Отказ
_Close Затваряне
_Create Създаване
_Delete Изтриване
Document Документ
_Edit Редактиране
Export Dialog... Експортиране на диалогов прозорец...
Fedora Fedora
formatting форматиране
_Help Помощ
Impress Impress
LibreOffice Community LibreOffice Community
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise
LibreOffice Technology LibreOffice Technology
LIKE LIKE