English Bulgarian
Apply Прилагане
_OK OK
_Apply Прилагане
OK OK
Spoke Спица
Moving Average Пълзящо средно
Trendline Трендова линия
_Reset Нулиране
_Add Добавяне
_Cancel Отказ
_Close Затваряне
_Remove Премахване
_New Създаване
Impress Impress
_Delete Изтриване
Fedora Fedora
LibreOffice Community LibreOffice Community
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise
LibreOffice Technology LibreOffice Technology
_Create Създаване