Key English Bulgarian
_Yes Да
Trendline Трендова линия
Transpose Транспонирам
1 Transpose Транспонирам
Spoke Спица
Sparkline Блещукаща линия
_Reset Нулиране
_Remove Премахване
redaction заличаване на информация
DO NOT USE THE “TERMINOLOGY” CHECKBOX UNLESS IT’S REALLY WARRANTED! PLEASE DON’T CROSS YOUR TEAM’S BOUNDARIES AND ADD GLOSSARY STRINGS ONLY TO YOUR OWN GLOSSARY, NOT TO EVERYONE ELSE’S, UNLESS STRICTLY NECESSARY МОЛЯ, НЕ ИЗЛИЗАЙТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА ЕКИПА СИ И ДОБАВЯЙТЕ НИЗОВЕ САМО В СОБСТВЕНИЯ СИ РЕЧНИК, НЕ И В ЧУЖДИТЕ, ОСВЕН АКО Е СТРОГО НЕОБХОДИМО.
pane панел
OK OK
_OK OK
None Няма
_No Не
_New Създаване
Moving Average Пълзящо средно
_Manage Управление
LibreOffice Technology LibreOffice Technology
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise