Context English Dutch
STR_FORMAT_ID_STARIMPRESS_60 OpenOffice.org 1.0 Impress object OpenOffice.org 1.0 Impress object
STR_FORMAT_ID_STARMATH_60 OpenOffice.org 1.0 Math object OpenOffice.org 1.0 Math object
STR_FORMAT_ID_STARWRITER_60 OpenOffice.org 1.0 Writer object OpenOffice.org 1.0 Writer object
STR_FORMAT_ID_STARWRITERGLOB_60 OpenOffice.org 1.0 Writer/Master object OpenOffice.org 1.0 Writer/Master object
STR_FORMAT_ID_STARWRITERWEB_60 OpenOffice.org 1.0 Writer/Web object OpenOffice.org 1.0 Writer/Web object
STR_FORMAT_ID_SYLK Sylk Sylk
STR_FORMAT_RTF Rich text formatting (RTF) Rich text formatting (RTF)
STR_SVT_COLLATE_ZHUYIN Zhuyin Zhuyin
STR_SVT_DEFAULT_SERVICE_LABEL $user$'s $service$ $user$'s $service$
STR_SVT_INDEXENTRY_ZHUYIN Zhuyin Zhuyin