Context English Norwegian Bokmål
graphicexport|epsipreviewcb Interchange (EPSI) Utveksle (EPSI)
graphicexport|extended_tip|binarycb Exports the file in binary format. The resulting file is smaller than a text file. Eksporterer filen i binært format. Den ferdige filen er mindre enn ni tilsvarande tekstfil.
graphicexport|extended_tip|color1rb Exports the file in color. Eksporterer filen i farger.
graphicexport|extended_tip|color2rb Exports the file in grayscale tones. Eksporterer filen i gråtoner.
graphicexport|extended_tip|colordepthlb Select the color depth from 8 bit grayscale or 24 bit true color. Velg fargedybden som 8 bit gråskala eller 24 bit farge.
graphicexport|extended_tip|compressionjpgnf Sets the quality for the export. Choose from a low quality with minimal file size, up to a high quality and big file size Angi kvaliteten for eksporten. Du kan velge fra lav kvalitet med liten filstørrelse til høy kvalitet med stor fil.
graphicexport|extended_tip|compressionpngnf Sets the compression for the export. A high compression means a smaller, but slower to load image. Angi komprimeringen for eksporten. En høy komprimering gir mindre bilde som er senere å laste inn.
graphicexport|extended_tip|compresslzw LZW compression is the compression of a file into a smaller file using a table-based lookup algorithm. LZW-komprimering er å komprimere en fil inn i en mindre fil ved å bruke oppslagalgoritmer.
graphicexport|extended_tip|compressnone Specifies that you do not wish to use compression. Viser at du ikke ønsker å bruke komprimering.
graphicexport|extended_tip|epsipreviewcb Specifies whether a monochrome preview graphic in EPSI format is exported together with the PostScript file. This format only contains printable characters from the 7-bit ASCII code. Bestemmer om en einsfaget forhåndsvising i EPSI-format skal eksportere sammen med PostScript filen. Dette format inneholder kun tegn som kan skrives ut fra 7-bit ASCII-kodetabellen.
graphicexport|extended_tip|heightmf Specifies the height. Spesifiserer høyden.
graphicexport|extended_tip|interlacedcb Specifies whether the graphic is to be saved in interlaced mode. Bestemmer om grafikken skal lagres med gradvis innlesning.
graphicexport|extended_tip|level1rb Compression is not available at this level. Select the Level 1 option if your PostScript printer does not offer the capabilities of Level 2. Komprimering er ikke tilgjengelig på dette nivået. Velg nivå 1 hvis PostScript-skriveren din ikke kan bruke nivå 2.
graphicexport|extended_tip|level2rb Select the Level 2 option if your output device supports colored bitmaps, palette graphics and compressed graphics. Velg nivå 2 hvis skriveren din støtter fargebilde, palettgrafikk og komprimert grafikk.
graphicexport|extended_tip|resolutionlb Enter the image resolution. Select the measurement units from the list box. Skriv inn bildeoppløsningen. Velg måleenhet fra listeboksen.
graphicexport|extended_tip|resolutionmf Enter the image resolution. Select the measurement units from the list box. Skriv inn bildeoppløsningen. Velg måleenhet fra listeboksen.
graphicexport|extended_tip|rlecb Applies RLE (Run Length Encoding) to the BMP graphics. Bruker RLE (Run Length Encoding) på BMP-bildet.
graphicexport|extended_tip|savetransparencycb Specifies whether to save the background of the picture as transparent. Only objects will be visible in the GIF image. Use the Color Replacer to set the transparent color in the picture. Angir om bildebakgrunnen skal lagres som gjennomsiktig. Kun objekt vil være synlige i GIF-bilde. Bruk fargevelgeren for å angi hvilken farge som skal bli gjennomsiktig i bildet.
graphicexport|extended_tip|textcb Exports the file in ASCII text format. The resulting file is larger than a binary file. Eksporterer filen i ASCII tekstformat. Den ferdige filen er større enn en tilsvarande binærfilen.
graphicexport|extended_tip|tiffpreviewcb Specifies whether a preview image is exported in the TIFF format together with the actual PostScript file. Bestemmer om en forhåndsvising av bildet skal eksporterest i TIFF-formatet sammen med PostScript-filen.