Context English Norwegian Bokmål
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Zulu Zulu
STR_FIELD_ZIPCODE ZIP Code Postnummer
STR_SVT_COLLATE_ZHUYIN Zhuyin Zhuyin
STR_SVT_INDEXENTRY_ZHUYIN Zhuyin Zhuyin
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Yoruba Yoruba
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Yombe (Congo) Yombe (Kongo)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Yiddish (USA) Jiddisk (USA)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Yiddish (Israel) Jiddisk (Israel)
stock _Yes Ja
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Yaka (Democratic Republic of the Congo) Yaka (Den demokratiske republikken Kongo)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Yaka (Congo) Yaka (Kongo)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Xibe Xibe
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Xhosa Xhosa
RID_ERRHDL Wrong parameter Feil parameter
RID_ERRHDL Wrong checksum. Feil kontrollsum
RID_ERRHDL Write Error Skrivefeil
placeedit|liststore1 Windows Share Windows-ressurs
STR_FORMAT_ID_WMF Windows metafile Windows-metafil
graphicexport|label5 Width: Bredde:
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Welsh Walisisk