Context English Uzbek
description.xml
dispname
description.text
Icelandic spelling dictionary, hyphenation rules and thesaurus Daniya imlo lug‘ati, bo‘g‘in ko‘chirish qoidalari va tezarusi