Context English Vietnamese
hu_HU_en_US.properties
numpart
property.text
Thousand separation of numbers phân cách hàng nghìn
hu_HU_en_US.properties
par
property.text
Parentheses Dấu ngoặc tròn
hu_HU_en_US.properties
proofreading
property.text
Proofreading Soát lỗi
hu_HU_en_US.properties
quot
property.text
Quotation marks Dấu trích dẫn
hu_HU_en_US.properties
SI
property.text
Measurements Đo đạc
hu_HU_en_US.properties
spaces2
property.text
More spaces Nhiều dấu cách hơn nữa
hu_HU_en_US.properties
spaces
property.text
Double spaces Khoảng trống kép
hu_HU_en_US.properties
spelling
property.text
Spelling Chính tả
hu_HU_en_US.properties
style
property.text
Style checking Kiểm tra kiểu
hu_HU_en_US.properties
thin
property.text
Thin space Khoảng trống ngắn
hu_HU_en_US.properties
typography
property.text
Typography Ty-pô
hu_HU_en_US.properties
wordpart
property.text
Word parts of compounds Phần chữ của từ ghép