Context English Vietnamese
hu_HU_en_US.properties
comma
property.text
Comma usage Cách dùng dấu phảy
hu_HU_en_US.properties
grammar
property.text
Possible mistakes Các lỗi có thể
hu_HU_en_US.properties
spelling
property.text
Spelling Chính tả
hu_HU_en_US.properties
idx
property.text
Indices Chỉ số
hu_HU_en_US.properties
dup3
property.text
Allow previous checkings with affixes Cho phép kiểm tra phần trước với phụ tố
hu_HU_en_US.properties
elli
property.text
Ellipsis Dấu chấm lửng
hu_HU_en_US.properties
par
property.text
Parentheses Dấu ngoặc tròn
hu_HU_en_US.properties
apost
property.text
Apostrophe Dấu nháy đơn
hu_HU_en_US.properties
quot
property.text
Quotation marks Dấu trích dẫn
hu_HU_en_US.properties
SI
property.text
Measurements Đo đạc
hu_HU_en_US.properties
noligature
property.text
Underline ligatures Gạch dưới chữ ghép
hu_HU_en_US.properties
compound
property.text
Underline typo-like compound words Gạch dưới cụm có vẻ có lỗi
hu_HU_en_US.properties
allcompound
property.text
Underline all generated compound words Gạch dưới mọi cụm từ được sinh ra
hu_HU_en_US.properties
dash
property.text
En dash Gạch En
hu_HU_en_US.properties
hyphen
property.text
Hyphenation of ambiguous words Gạch ngang từ không rõ ràng
hu_HU_en_US.properties
ligature
property.text
Ligature suggestion Gợi ý ghép chữ
hu_HU_en_US.properties
spaces
property.text
Double spaces Khoảng trống kép
hu_HU_en_US.properties
thin
property.text
Thin space Khoảng trống ngắn
hu_HU_en_US.properties
style
property.text
Style checking Kiểm tra kiểu
hu_HU_en_US.properties
dup2
property.text
Duplication within sentences Lặp trong câu