Context English Vietnamese
hu_HU_en_US.properties
allcompound
property.text
Underline all generated compound words Gạch dưới mọi cụm từ được sinh ra
hu_HU_en_US.properties
apost
property.text
Apostrophe Dấu nháy đơn
hu_HU_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization Viết hoa
hu_HU_en_US.properties
comma
property.text
Comma usage Cách dùng dấu phảy
hu_HU_en_US.properties
compound
property.text
Underline typo-like compound words Gạch dưới cụm có vẻ có lỗi
hu_HU_en_US.properties
dash
property.text
En dash Gạch En
hu_HU_en_US.properties
dup0
property.text
Word duplication Từ lặp
hu_HU_en_US.properties
dup2
property.text
Duplication within sentences Lặp trong câu
hu_HU_en_US.properties
dup3
property.text
Allow previous checkings with affixes Cho phép kiểm tra phần trước với phụ tố
hu_HU_en_US.properties
duplication
property.text
Word duplication Từ lặp
hu_HU_en_US.properties
dup
property.text
Duplication within clauses Lặp trong mệnh đề
hu_HU_en_US.properties
elli
property.text
Ellipsis Dấu chấm lửng
hu_HU_en_US.properties
frac
property.text
Fractions Phân số
hu_HU_en_US.properties
grammar
property.text
Possible mistakes Các lỗi có thể
hu_HU_en_US.properties
hyphen
property.text
Hyphenation of ambiguous words Gạch ngang từ không rõ ràng
hu_HU_en_US.properties
idx
property.text
Indices Chỉ số
hu_HU_en_US.properties
ligature
property.text
Ligature suggestion Gợi ý ghép chữ
hu_HU_en_US.properties
minus
property.text
Minus Trừ
hu_HU_en_US.properties
money
property.text
Consistency of money amounts Tính nhất quán của lượng tiền
hu_HU_en_US.properties
noligature
property.text
Underline ligatures Gạch dưới chữ ghép