Context English Vietnamese
hu_HU_en_US.properties
dash
property.text
En dash Gạch En
hu_HU_en_US.properties
elli
property.text
Ellipsis Dấu chấm lửng
hu_HU_en_US.properties
ligature
property.text
Ligature suggestion Gợi ý ghép chữ
hu_HU_en_US.properties
noligature
property.text
Underline ligatures Gạch dưới chữ ghép
hu_HU_en_US.properties
frac
property.text
Fractions Phân số
hu_HU_en_US.properties
thin
property.text
Thin space Khoảng trống ngắn
hu_HU_en_US.properties
spaces
property.text
Double spaces Khoảng trống kép
hu_HU_en_US.properties
spaces2
property.text
More spaces Nhiều dấu cách hơn nữa
hu_HU_en_US.properties
idx
property.text
Indices Chỉ số
hu_HU_en_US.properties
minus
property.text
Minus Trừ
hu_HU_en_US.properties
SI
property.text
Measurements Đo đạc
hu_HU_en_US.properties
hyphen
property.text
Hyphenation of ambiguous words Gạch ngang từ không rõ ràng