Context English Macedonian
hu_HU_en_US.properties
frac
property.text
Fractions Дропки