Context English Dzongkha
hu_HU_en_US.properties
duplication
property.text
Word duplication འཛུན་མ་བཟོ་ནི་མེད།
hu_HU_en_US.properties
dup0
property.text
Word duplication འཛུན་མ་བཟོ་ནི་མེད།
hu_HU_en_US.properties
elli
property.text
Ellipsis སྒོང་དབྱིབས་ཚུ།
hu_HU_en_US.properties
spaces
property.text
Double spaces བེརེསི་གཉིས་ལྡན།
hu_HU_en_US.properties
idx
property.text
Indices ཅ་ཆས་ཐོ་ཡིག་ཚུ།