Context English Dzongkha
hu_HU_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization
hu_HU_en_US.properties
par
property.text
Parentheses
hu_HU_en_US.properties
wordpart
property.text
Word parts of compounds
hu_HU_en_US.properties
comma
property.text
Comma usage
hu_HU_en_US.properties
proofreading
property.text
Proofreading
hu_HU_en_US.properties
style
property.text
Style checking
hu_HU_en_US.properties
compound
property.text
Underline typo-like compound words
hu_HU_en_US.properties
allcompound
property.text
Underline all generated compound words
hu_HU_en_US.properties
grammar
property.text
Possible mistakes
hu_HU_en_US.properties
money
property.text
Consistency of money amounts
hu_HU_en_US.properties
dup
property.text
Duplication within clauses
hu_HU_en_US.properties
dup2
property.text
Duplication within sentences
hu_HU_en_US.properties
dup3
property.text
Allow previous checkings with affixes
hu_HU_en_US.properties
numpart
property.text
Thousand separation of numbers
hu_HU_en_US.properties
typography
property.text
Typography
hu_HU_en_US.properties
quot
property.text
Quotation marks
hu_HU_en_US.properties
apost
property.text
Apostrophe
hu_HU_en_US.properties
dash
property.text
En dash
hu_HU_en_US.properties
ligature
property.text
Ligature suggestion
hu_HU_en_US.properties
noligature
property.text
Underline ligatures