Context English German
hu_HU_en_US.properties
apost
property.text
Apostrophe Apostrophe