Context English Bulgarian
hu_HU_en_US.properties
spelling
property.text
Spelling Правопис
hu_HU_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization Главни букви
hu_HU_en_US.properties
par
property.text
Parentheses Скоби
hu_HU_en_US.properties
wordpart
property.text
Word parts of compounds Части от сложни думи
hu_HU_en_US.properties
comma
property.text
Comma usage Употреба на запетая
hu_HU_en_US.properties
proofreading
property.text
Proofreading Проверка за грешки
hu_HU_en_US.properties
style
property.text
Style checking Проверка на стила
hu_HU_en_US.properties
compound
property.text
Underline typo-like compound words Подчертаване на съмнителни сложни думи
hu_HU_en_US.properties
allcompound
property.text
Underline all generated compound words Подчертаване на всички породени сложни думи
hu_HU_en_US.properties
grammar
property.text
Possible mistakes Възможни грешки
hu_HU_en_US.properties
money
property.text
Consistency of money amounts Съгласуваност на паричните суми
hu_HU_en_US.properties
duplication
property.text
Word duplication Повторени думи
hu_HU_en_US.properties
dup0
property.text
Word duplication Повторени думи
hu_HU_en_US.properties
dup
property.text
Duplication within clauses Повторения в изрази
hu_HU_en_US.properties
dup2
property.text
Duplication within sentences Повторения в изречения
hu_HU_en_US.properties
dup3
property.text
Allow previous checkings with affixes Разрешаване на предходните проверки с афикси
hu_HU_en_US.properties
numpart
property.text
Thousand separation of numbers Разделител на хилядите
hu_HU_en_US.properties
typography
property.text
Typography Типография
hu_HU_en_US.properties
quot
property.text
Quotation marks Кавички
hu_HU_en_US.properties
apost
property.text
Apostrophe Апострофи