Context English Uzbek
en_en_US.properties
spaces2
property.text
Sentence spacing So‘z atrofidan bo‘sh joy qoldirish
en_en_US.properties
hlp_spaces3
property.text
Check more than two extra space characters between words and sentences. So‘zlar va gaplar orasidagi belgilarda ikkita qo‘shimcha bo‘shliq bosilganligini tekshirib ko‘ring.
en_en_US.properties
spaces3
property.text
More spaces Ko‘proq bo‘shliqlar
en_en_US.properties
hlp_minus
property.text
Change hyphen characters to real minus signs. Haqiqiy minus belgilasi o‘rniga chiziqcha belgilarini almashtiring.
en_en_US.properties
minus
property.text
Minus sign Minus belgisi
en_en_US.properties
others
property.text
Others Boshqa