Context English Uzbek
en_en_US.properties
spelling
property.text
Grammar checking Grammatikani tekshirgich
en_en_US.properties
hlp_grammar
property.text
Check more grammar errors. Yana grammatik xatolarni tekshirish
en_en_US.properties
grammar
property.text
Possible mistakes Bo‘lishi mumkin bo‘lgan xatolar
en_en_US.properties
hlp_cap
property.text
Check missing capitalization of sentences. Gaplarning bosh harflar bilan yozilishini tekshirib ko‘ring.
en_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization Bosh harf bilan yozish
en_en_US.properties
hlp_dup
property.text
Check repeated words. Takrorlangan so‘zlarni tekshirish
en_en_US.properties
dup
property.text
Word duplication So‘z nusxasi
en_en_US.properties
hlp_pair
property.text
Check missing or extra parentheses and quotation marks. Qolib ketgan yoki qo‘shimcha qavs va qo‘shtirnoq belgilarni tekshirib ko‘ring.
en_en_US.properties
pair
property.text
Parentheses Qavslar
en_en_US.properties
punctuation
property.text
Punctuation Tinish belgilari
en_en_US.properties
hlp_spaces
property.text
Check single spaces between words. So‘zlar o‘rtasidagi bo‘shliq bitta bo‘lishi kerak.
en_en_US.properties
spaces
property.text
Word spacing So‘z oralig‘i
en_en_US.properties
mdash
property.text
Em dash Uzun tire
en_en_US.properties
hlp_ndash
property.text
Force spaced en dash instead of unspaced em dash. Ikki tarafidan bo‘sh joy qoldirilmagan uzun tire o‘rniga ikki tarafidan joy qoldirilgan qisqa chiziqcha qo‘yish.
en_en_US.properties
ndash
property.text
En dash Qisqa tire
en_en_US.properties
hlp_quotation
property.text
Check double quotation marks: "x" → “x” Qo‘shtirnoq belgilarini tekshirib ko‘ring: "x" → “x”
en_en_US.properties
quotation
property.text
Quotation marks Qo‘shtirnoq
en_en_US.properties
hlp_times
property.text
Check true multiplication sign: 5x5 → 5×5 Ko‘paytirish belgisini tekshirib ko‘ring: 5x5 → 5×5
en_en_US.properties
times
property.text
Multiplication sign Ko‘paytirish belgisi
en_en_US.properties
hlp_spaces2
property.text
Check single spaces between sentences. So‘zlar orasida bo‘shliq bir marta kiritilishini tekshirib ko‘ring.