Context English Slovak
aboutconfigdialog|AboutConfig Expert Configuration Expertné nastavenia
aboutconfigdialog|edit Edit Upraviť
aboutconfigdialog|preference Preference Name Názov predvoľby
aboutconfigdialog|property Property Vlastnosť
aboutconfigdialog|reset Reset Obnoviť
aboutconfigdialog|searchButton _Search _Hľadať
aboutconfigdialog|type Type Typ
aboutconfigdialog|value Value Hodnota
aboutconfigvaluedialog|AboutConfigValueDialog Name Meno
aboutconfigvaluedialog|label1 Value: Hodnota:
aboutdialog|AboutDialog About %PRODUCTNAME O aplikácii %PRODUCTNAME
aboutdialog|btnCopyVersionTooltip Copy all version information in English Skopírovať všetky informácie o verzii v angličtine
aboutdialog|copyright Copyright © 2000–2021 LibreOffice contributors. Copyright © 2000–2021 prispievatelia LibreOffice.
aboutdialog|credits Credits Zásluhy
aboutdialog|derived %PRODUCTNAME is derived from LibreOffice which was based on OpenOffice.org %PRODUCTNAME je odvodený z LibreOffice, ktorý bol vytvorený na základe OpenOffice.org
aboutdialog|description %PRODUCTNAME is a modern, easy-to-use, open source productivity suite for word processing, spreadsheets, presentations and more. %PRODUCTNAME je moderný a ľahko použiteľný kancelársky balík s otvoreným kódom na spracovanie textu, tabuliek, prezentácií a ďalších dokumentov.
aboutdialog|lbBuild Build: Zostavenie:
aboutdialog|lbEnvironment Environment: Prostredie:
aboutdialog|lbExtra Misc: Rôzne:
aboutdialog|lbLocale Locale: Národná prostredie: