Context English Slovak
zoomdialog|label2 Zoom Factor Faktor mierky zobrazenia
zoomdialog|automatic Automatic Automatický
zoomdialog|extended_tip|automatic The automatic view layout displays pages side by side, as many as the zoom factor allows. Automatické rozloženie zobrazuje stránky vedľa seba, a to toľkých, koľko ich faktor zväčšenia umožňuje.
zoomdialog|singlepage Single page Jedna strana
zoomdialog|extended_tip|singlepage The single page view layout displays pages beneath each other, but never side by side. Zobrazenie jednej stránky zobrazuje stránky pod sebou, ale nikdy nie vedľa seba.
zoomdialog|columns Columns: Stĺpce:
zoomdialog|extended_tip|columns In columns view layout you see pages in a given number of columns side by side. Enter the number of columns. V zobrazení stĺpcov vidíte vedľa seba stránky s daným počte stĺpcov. Zadajte počet stĺpcov.
zoomdialog|columnssb-atkobject Columns Stĺpce
zoomdialog|extended_tip|columnssb In columns view layout you see pages in a given number of columns side by side. Enter the number of columns. V zobrazení stĺpcov vidíte vedľa seba stránky s daným počte stĺpcov. Zadajte počet stĺpcov.
zoomdialog|bookmode Book mode Režim knihy
zoomdialog|extended_tip|bookmode In book mode view layout you see two pages side by side as in an open book. The first page is a right page with an odd page number. V zobrazení v režime knihy vidíte dve stránky vedľa seba ako v otvorenej knihe. Prvá strana je pravá strana s nepárnym číslom stránky.
zoomdialog|label1 View Layout Rozloženie zobrazenia
zoomdialog|extended_tip|ZoomDialog Reduces or enlarges the screen display of %PRODUCTNAME. Zmenší alebo zväčší zobrazenie obrazovky %PRODUCTNAME.