Context English Lower Sorbian
RID_STR_ACC_ACTION_CHECK Check Zmóžniś
RID_STR_ACC_ACTION_UNCHECK Uncheck Znjemóžniś
RID_STR_ACC_COLUMN_NUM Column %COLUMNNUMBER Słup %COLUMNNUMBER
RID_STR_ACC_NAME_BROWSEBUTTON Browse Pśepytaś
RID_STR_ACC_PANEL_DESCRIPTION Please press enter to go into child control for more operations Tłocćo pšosym tastu Enter, aby pódrědowane operacije pokazał
RID_STR_ACC_ROW_NUM Row %ROWNUMBER Smužka %ROWNUMBER
RID_STR_ACC_SCROLLBAR_NAME_HORIZONTAL Horizontal scroll bar Horicontalna suwata rědka
RID_STR_ACC_SCROLLBAR_NAME_VERTICAL Vertical scroll bar Wertikalna suwata rědka
stock _Add _Pśidaś
stock _Apply _Nałožyś
stock _Cancel _Pśetergnuś
stock _Close _Zacyniś
stock _Delete Wu_lašowaś
stock _Edit Wob_bźěłaś
stock _Help _Pomoc
stock _New _Nowy
stock _No _Ně
stock _OK W pó_rěźe
stock _Remove _Wótwónoźeś
stock _Reset _Slědk stajiś