Context English Bulgarian
STR_NO_ALT No alt text for graphic '%OBJECT_NAME%' Няма алтернативен текст за графиката „%OBJECT_NAME%“.
STR_TABLE_MERGE_SPLIT Table '%OBJECT_NAME%' contains merges or splits Таблицата „%OBJECT_NAME%“ съдържа обединени или разделени клетки.
STR_FAKE_NUMBERING Fake numbering '%NUMBERING%' Фалшива номерация: „%NUMBERING%“
STR_HYPERLINK_TEXT_IS_LINK Hyperlink text is the same as the link address '%LINK%' Текстът на хипервръзката е същият като адреса ѝ: „%LINK%“.
STR_TEXT_CONTRAST Text contrast is too low. Контрастът на текста е твърде нисък.
STR_TEXT_BLINKING Blinking text. Мигащ текст.
STR_AVOID_FOOTNOTES Avoid footnotes. Избягвайте бележки под линия.
STR_AVOID_ENDNOTES Avoid endnotes. Избягвайте бележки в края на текста.
STR_HEADINGS_NOT_IN_ORDER Headings not in order. Заглавията са в неправилен ред.
STR_TEXT_FORMATTING_CONVEYS_MEANING The text formatting conveys additional meaning. Форматирането на текста носи допълнителен смисъл.
STR_NON_INTERACTIVE_FORMS An input form is not interactive. Формуляр за въвеждане не е интерактивен.
STR_FLOATING_TEXT Avoid floating text. Избягвайте плаващ текст.
STR_HEADING_IN_TABLE Tables must not contain headings. Таблиците не трябва да съдържат заглавия.
STR_HEADING_ORDER Keep headings' levels ordered. Heading level %LEVEL_CURRENT% must not go after %LEVEL_PREV%. Спазвайте подредбата на нивата на заглавията. Заглавие от ниво %LEVEL_CURRENT% не трябва да бъде след ниво %LEVEL_PREV%.
STR_FONTWORKS Avoid Fontwork objects in your documents. Make sure you use it for samples or other meaningless text. Избягвайте обектите на Fontwork в документите си. Използвайте ги само за примери или други текстове, които не носят собствено значение.
STR_DOCUMENT_DEFAULT_LANGUAGE Document default language is not set Не е зададен подразбиран език на документа.
STR_STYLE_NO_LANGUAGE Style '%STYLE_NAME%' has no language set За стила „%STYLE_NAME%“ не е зададен език.
STR_DOCUMENT_TITLE Document title is not set Не е зададено заглавие на документа.
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY All Styles Всички стилове
RID_PARAGRAPHSTYLEFAMILY Hidden Styles Скрити стилове