Context English Xhosa
ANALYSIS_Workday Start date Qalisa apha
ANALYSIS_Yearfrac Start date Qalisa apha
ANALYSIS_Edate Start date Qalisa apha
ANALYSIS_Edate Months Iinyanga
ANALYSIS_Edate Number of months before or after the start date Inani leentsuku zokusebenza phambi okanye emva komhla wokuqalisa
ANALYSIS_Eomonth Start date Qalisa apha
ANALYSIS_Eomonth Months Iinyanga
ANALYSIS_Eomonth Number of months before or after the start date Inani leentsuku zokusebenza phambi okanye emva komhla wokuqalisa
ANALYSIS_Networkdays Start date Qalisa apha
ANALYSIS_Iseven Number Inani 1
ANALYSIS_Isodd Number Inani 1
ANALYSIS_Multinomial Number Inani 1
ANALYSIS_Quotient Numerator ~Isahlulo seqhezu
ANALYSIS_Quotient Denominator ~Unani phantsi
ANALYSIS_Mround Number Inani 1
ANALYSIS_Sqrtpi Number Inani 1
ANALYSIS_Gcd Number Inani 1
ANALYSIS_Lcm Number Inani 1
ANALYSIS_Bin2Oct Number Inani 1
ANALYSIS_Bin2Oct Number of places used Inani leendawo elisetyenzisiweyo.