Context English Xhosa
ANALYSIS_Workday Returns the serial number of the date before or after a specified number of workdays Kubuyiselwa inombolo yentengiso yomhla phambi okanye emva kwenani elixeliweyo leentsuku zomsebenzi
ANALYSIS_Workday Days Iintsuku
ANALYSIS_Workday The number of workdays before or after the start date Inani leentsuku zokusebenza phambi okanye emva komhla wokuqalisa
ANALYSIS_Workday List of date values of days off (vacation, holidays, etc.) Uludwe lwamaxabiso emihla yeentsuku zokungasebenzi (ikhefu, iiholideyi, njl.njl.)
ANALYSIS_Edate Returns the serial number of the date that is a specified number of months before or after the start date Kubuyiselwa inani lentengiso lomhla elilinani elixeliweyo leenyanga phambi okanye emva komhla wokuqalisa
ANALYSIS_Weeknum Date Umhla
ANALYSIS_Weeknum Return type Isimbo sokubuyisa
ANALYSIS_Eomonth Returns the serial number of the last day of the month that comes a certain number of months before or after the start date Kubuyiselwa inombolo yentengiso yosuku lokugqibela lwenyanga ezayo inani elithile leenyanga phambi okanye emva komhla wokuqalisa
ANALYSIS_Networkdays List of date values representing days off (vacation, holidays, etc.) Uludwe lwamaxabiso emihla olumele iintsuku zokungasebenzi (ikhefu, iiholide, njl.njl.)
ANALYSIS_Iseven Returns the value 'true' if the number is even Kubuyiselwa ixabiso elithi 'yinyaniso' ukuba inani alingomnqakathi
ANALYSIS_Isodd Returns the value 'true' if the number is odd Kubuyiselwa ixabiso elithi 'yinyaniso' ukuba inani lingumnqakathi
ANALYSIS_Multinomial Returns the multinomial coefficient of a set of numbers Kubuyiselwa inani elandisayo elingaphathekiyo lweseti yamanani
ANALYSIS_Multinomial Number or list of numbers for which you want the multinomial coefficient Inani okanye uludwe lwamanani owafunela inani elandisayo elingaphathekiyo
ANALYSIS_Seriessum Returns the sum of a power series Kubuyiselwa isixa esipheleleyo solandelelwano lwamandla
ANALYSIS_Seriessum The independent variable of the power series Ixabiso eliguquguqukayo elizimeleyo lolandelelwano lwamandla
ANALYSIS_Seriessum The initial power to which x is to be raised Amandla okuqala u-x afanele ukunyuselwa kuwo
ANALYSIS_Seriessum M M
ANALYSIS_Seriessum The increment by which to increase n for each term in the series Ulwandiso ekwandiswa ngalo u-n ngomgqaliselo ngamnye kulandelelwano
ANALYSIS_Seriessum Coefficients Amanani andisayo
ANALYSIS_Seriessum Set of coefficients by which each successive power of the variable x is multiplied Iseti yamanani andisayo ekuthi amandla ngamanye alandela emva exabiso lotshintshatshintsho u-x aphindaphindwe