Context English Hebrew
emoji.ulf
CENT_SIGN
LngText.text
cent סנט
emoji.ulf
POUND_SIGN
LngText.text
pound פאונד
emoji.ulf
YEN_SIGN
LngText.text
yen ין
emoji.ulf
SECTION_SIGN
LngText.text
section מקטע
emoji.ulf
COPYRIGHT_SIGN
LngText.text
copyright זכויות יוצרים
emoji.ulf
NOT_SIGN
LngText.text
not לא
emoji.ulf
REGISTERED_SIGN
LngText.text
registered רשום
emoji.ulf
DEGREE_SIGN
LngText.text
degree מעלה
emoji.ulf
PLUS-MINUS_SIGN
LngText.text
+- +-
emoji.ulf
MIDDLE_DOT
LngText.text
middle dot נקודה אמצעית
emoji.ulf
MULTIPLICATION_SIGN
LngText.text
x x
emoji.ulf
GREEK_CAPITAL_LETTER_ALPHA
LngText.text
Alpha אלפא גדולה
emoji.ulf
GREEK_CAPITAL_LETTER_BETA
LngText.text
Beta בטא גדולה
emoji.ulf
GREEK_CAPITAL_LETTER_GAMMA
LngText.text
Gamma גמא גדולה
emoji.ulf
GREEK_CAPITAL_LETTER_DELTA
LngText.text
Delta דלתא גדולה
emoji.ulf
GREEK_CAPITAL_LETTER_EPSILON
LngText.text
Epsilon אפסילון גדולה
emoji.ulf
GREEK_CAPITAL_LETTER_ZETA
LngText.text
Zeta זטא גדולה
emoji.ulf
GREEK_CAPITAL_LETTER_ETA
LngText.text
Eta אטא גדולה
emoji.ulf
GREEK_CAPITAL_LETTER_THETA
LngText.text
Theta תטא גדולה
emoji.ulf
GREEK_CAPITAL_LETTER_IOTA
LngText.text
Iota יוטא גדולה