Context English Uzbek
description.xml
dispname
description.text
Polish spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus Daniya imlo lug‘ati, bo‘g‘in ko‘chirish qoidalari va tezarusi