Context English Albanian
description.xml
dispname
description.text
Indonesian spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus Fjalori i drejtshkrimit indonezian, rregullat e rrokjezimit dhe sinonimet