Context English Xhosa
RID_COMMON_START_0 The directory '%1' could not be created.<BR>There may not be enough space left on your hard disk. Uvimba weefayili oyi-'%1' akakwazanga kudaleka.<BR>Mhlawumbi akukho sithuba saneleyo sishiyekileyo eqokobheni lekhompyutha yakho.
RID_COMMON_START_1 The text document could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Writer' is installed. Uxwebhu lwesiqendu alukwazanga kudaleka.<BR>Nceda qwalasela ukuba ingaba imodyuli ye-'PRODUCTNAME Writer' ihlohliwe na.
RID_COMMON_START_2 The spreadsheet could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Calc' is installed. Icwecwe leeseli alikwazanga kudaleka.<BR>Nceda qwalasela ukuba ingaba imodyuli ye-'PRODUCTNAME Calc' ifakiwe na.
RID_COMMON_START_3 The presentation could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Impress' is installed. Inkcazelo-mboniso ayikwazanga kudaleka.<BR>Nceda qwalasela ukuba ingaba imodyuli ye-'PRODUCTNAME Impress' ifakiwe na.
RID_COMMON_START_4 The drawing could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Draw' is installed. Umzobo awukwazanga kudaleka.<BR>Nceda qwalasela ukuba ingaba imodyuli ye-'PRODUCTNAME Draw' ifakiwe na.
RID_COMMON_START_5 The formula could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Math' is installed. Indlela yokusebenza ayikwazanga kudaleka.<BR>Nceda qwalasela ukuba ingaba imodyuli ye-'PRODUCTNAME Math' ifakiwe na.
RID_COMMON_START_6 The files required could not be found.<BR>Please start the %PRODUCTNAME Setup and choose 'Repair'. Iifayili ezifunekayo azifunyenwanga.<BR>Nceda qalisa Umiselo lwe-%PRODUCTNAME wandule ukukhetha u-'Repair'.
RID_COMMON_START_7 The file '<PATH>' already exists.<BR><BR>Would you like to overwrite the existing file? Ifayili ethi '<PATH>' seyikhona.<BR><BR>Ingaba ufuna ukubhala ngaphezu kwefayili eseyikhona?
RID_COMMON_START_8 Yes Ewe
RID_COMMON_START_9 Yes to All Ewe kuko Konke
RID_COMMON_START_10 No Hayi
RID_COMMON_START_11 Cancel Rhoxisa
RID_COMMON_START_12 ~Finish ~Gqiba
RID_COMMON_START_13 < ~Back < ~Emva
RID_COMMON_START_14 ~Next > ~Okulandelayo >
RID_COMMON_START_15 ~Help ~Nceda
RID_COMMON_START_16 Steps Amanyathelo
RID_COMMON_START_17 Close Vala
RID_COMMON_START_18 OK Kulungile
RID_COMMON_START_19 The file already exists. Do you want to overwrite it? Ifayili le seyikhona. Ingaba ufuna ukubhala ngaphezu kwayo?