Context English Lao
STR_PRINT_NEWORI The page size and orientation have been modified.
Would you like to save the new settings in the
active document?
ຂະໜາດຂອງໜ້າແລະການບັນຍາຍໄດ້ຖືກປັບປຸງ.
ເຈົ້າຕ້ອງການບັນທຶກການຕິດຕັ້ງໃໝ່ນີ້ບໍ່ໃນ
ເອກະສານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່?
STR_PRINT_NEWSIZE The page size has been modified.
Should the new settings be saved
in the active document?
ຂະໜາດໜ້າໄດ້ຖືກປັບປຸງ.
ການຕິດຕັ້ງໃໝ່ນີ້ຄວນຈະຖືກບັນຖືກ
ໃນເອກະສານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່?
STR_PRINT_NEWORISIZE The page size and orientation have been modified.
Would you like to save the new settings in the
active document?
ຂະໜາດຂອງໜ້າແລະການບັນຍາຍໄດ້ຖືກປັບປຸງ.
ເຈົ້າຕ້ອງການບັນທຶກການຕິດຕັ້ງໃໝ່ນີ້ບໍ່ໃນ
ເອກະສານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່?
documentpropertiesdialog|general General ທົ່ວໄປ
versioncommentdialog|timestamp Date and time: ວັນທີ່ແລະເວລາ