Context English Bulgarian
01020000.xhp
tit
help.text
Formula Shortcut Keys Клавиши за работа с формули
01020000.xhp
bm_id3154702
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>клавишни комбинации; във формули</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3154702
help.text
<variable id="math_keys"><link href="text/smath/04/01020000.xhp" name="Formula Shortcut Keys">Formula Shortcut Keys</link></variable> <variable id="math_keys"><link href="text/smath/04/01020000.xhp" name="Клавиши за работа с формули">Клавиши за работа с формули</link></variable>
01020000.xhp
par_id3150345
help.text
A list of the shortcut keys specific to creating formulas is contained in this section. Този раздел съдържа списък на клавишите, специфични за работата с формули.
01020000.xhp
par_id3150203
help.text
The general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">shortcut keys in $[officename]</link> also apply. Общите <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="клавишни комбинации в $[officename]">клавишни комбинации в $[officename]</link> също са приложими.
01020000.xhp
hd_id3148870
help.text
Shortcut Keys for Formula Functions Клавишни комбинации за формули
01020000.xhp
par_id3153246
help.text
The following shortcut keys correspond to commands in the <emph>Edit</emph> and <emph>View </emph>menus. Следващите клавишни комбинации съответстват на командите от менютата <emph>Редактиране</emph> и <emph>Изглед</emph>.
01020000.xhp
hd_id3146324
help.text
F3 F3
01020000.xhp
par_id3150537
help.text
Next Error Следваща грешка
01020000.xhp
hd_id3155620
help.text
Shift+F3 Shift+F3
01020000.xhp
par_id3149355
help.text
Previous Error Предишна грешка
01020000.xhp
hd_id3153808
help.text
F4 F4
01020000.xhp
par_id3149871
help.text
Next Marker (Placeholder) Следващ маркер (запазено място)
01020000.xhp
hd_id3150396
help.text
Shift+F4 Shift+F4
01020000.xhp
par_id3151390
help.text
Previous Marker (Placeholder) Предишен маркер (запазено място)
01020000.xhp
hd_id3154554
help.text
F9 F9
01020000.xhp
par_id3153003
help.text
Update Обновяване
01020000.xhp
hd_id3153732
help.text
Navigation in the Elements pane Навигация в панела Елементи
01020000.xhp
hd_id3155927
help.text
Left or right arrow Стрелка наляво или надясно
01020000.xhp
par_id3145249
help.text
Move left or right to the next category or function. Преминаване наляво или надясно към следващата категория или функция.