Context English Armenian, Classical (Armenia) (xcl)
sheet_menu.xhp
hd_id160220162108024368
help.text
Sheet Menu
sheet_menu.xhp
par_id160220162106567373
help.text
<variable id="insert_rows_above">Choose <emph>Sheet - Insert Rows - Rows Above</emph>.</variable>
sheet_menu.xhp
par_id160220162109048207
help.text
<variable id="insert_rows_below">Choose <emph>Sheet - Insert Rows - Rows Below</emph>.</variable>
sheet_menu.xhp
par_id160220162107055028
help.text
<variable id="insert_columns_left">Choose <emph>Sheet - Insert Columns - Columns Before</emph>.</variable>
sheet_menu.xhp
par_id160220162109126013
help.text
<variable id="insert_columns_right">Choose <emph>Sheet - Insert Columns - Columns After</emph>.</variable>
sheet_menu.xhp
par_id3149095
help.text
<variable id="insert_page_break">Choose <emph>Sheet - Insert Page Break</emph>.</variable>
sheet_menu.xhp
par_id3149398
help.text
<variable id="insert_page_break_row">Choose <emph>Sheet - Insert Page Break - Row Break</emph>.</variable>
sheet_menu.xhp
par_id3150084
help.text
<variable id="insert_page_break_column">Choose <emph>Sheet - Insert Page Break - Column Break</emph>.</variable>
sheet_menu.xhp
par_id3153093
help.text
<variable id="delete_page_break">Choose <emph>Sheet - Delete Page Break</emph>.</variable>
sheet_menu.xhp
par_id3153191
help.text
<variable id="delete_page_break_row">Choose <emph>Sheet - Delete Page Break - Row Break</emph>.</variable>
sheet_menu.xhp
par_id3145645
help.text
<variable id="delete_page_break_column">Choose <emph>Sheet - Delete Page Break - Column Break</emph>.</variable>