English Czech
keyword argument argument klíčového slova
gigibit gigibit
currency unit měnová jednotka
return value návratová hodnota
substring podřetězec
event manager správce událostí