Context English Catalan
01020000.xhp
tit
help.text
Formula Shortcut Keys Tecles de drecera de les fórmules
01020000.xhp
bm_id3154702
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>tecles de drecera; a les fórmules</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3154702
help.text
<variable id="math_keys"><link href="text/smath/04/01020000.xhp" name="Formula Shortcut Keys">Formula Shortcut Keys</link></variable> <variable id="math_keys"><link href="text/smath/04/01020000.xhp" name="Tecles de drecera de les fórmules">Tecles de drecera de les fórmules</link></variable>
01020000.xhp
par_id3150345
help.text
A list of the shortcut keys specific to creating formulas is contained in this section. Aquesta secció conté una llista de les tecles de drecera específiques per a la creació de fórmules.
01020000.xhp
par_id3150203
help.text
The general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">shortcut keys in $[officename]</link> also apply. També funcionen les <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="tecles de drecera al $[officename]">tecles de drecera del $[officename]</link> generals.
01020000.xhp
hd_id3148870
help.text
Shortcut Keys for Formula Functions Tecles de drecera per a funcions de fórmula
01020000.xhp
par_id3153246
help.text
The following shortcut keys correspond to commands in the <emph>Edit</emph> and <emph>View </emph>menus. Les tecles de drecera següents corresponen a ordres dels menús <emph>Edita</emph> i <emph>Visualitza </emph>.
01020000.xhp
hd_id3146324
help.text
F3 F3
01020000.xhp
par_id3150537
help.text
Next Error Error següent
01020000.xhp
hd_id3155620
help.text
Shift+F3 Maj+F3
01020000.xhp
par_id3149355
help.text
Previous Error Error anterior
01020000.xhp
hd_id3153808
help.text
F4 F4
01020000.xhp
par_id3149871
help.text
Next Marker (Placeholder) Marcador següent (espai reservat)
01020000.xhp
hd_id3150396
help.text
Shift+F4 Maj+F4
01020000.xhp
par_id3151390
help.text
Previous Marker (Placeholder) Marcador anterior (espai reservat)
01020000.xhp
hd_id3154554
help.text
F9 F9
01020000.xhp
par_id3153003
help.text
Update Actualitza
01020000.xhp
hd_id3153732
help.text
Navigation in the Elements pane Navegació a la subfinestra Elements
01020000.xhp
hd_id3155927
help.text
Left or right arrow Fletxa dreta o esquerra
01020000.xhp
par_id3145249
help.text
Move left or right to the next category or function. Es mou, cap a la dreta o l'esquerra, a la categoria o funció següent.