Context English Norwegian Bokmål
main0100.xhp
par_id3154702
help.text
The menu bar contains all the commands for working with $[officename] Math. It contains a list of all the available operators as well as the commands for editing, viewing, arranging, formatting and printing formula documents and the objects contained in them. Most of the menu commands are only available when you are creating or editing a formula. Menylinjen inneholder alle kommandoene som brukes til å arbeide med $[officename] Math. Den inneholder en liste med tilgjengelige operatorer, samt kommandoer for redigering, visning, justering, formatering og utskrift av formeldokumenter og objektene i dem. De fleste menykommandoer er bare tilgjengelige når du oppretter eller redigerer en formel.
main0202.xhp
par_id3083278
help.text
The status bar displays information about the active document. Statuslinjen viser informasjon om det valgte dokumentet.
main0203.xhp
par_id3147338
help.text
The Tools bar contains frequently used functions. Verktøylinjen inneholder funksjoner som ofte blir brukte.
main0105.xhp
par_id3149018
help.text
This menu contains commands needed to format formulas. Denne menyen inneholder kommandoene du trenger for å formatere formler.
main0101.xhp
par_id3155959
help.text
This menu contains the general commands for working with formula documents, such as open, save and print. Denne menyen inneholder generelle kommandoer, som for eksempel «åpne», «lagre» og «skriv ut», for arbeid med formeldokumenter.
main0503.xhp
par_id3156386
help.text
This section contains an overview of some of the important functions and capabilities that $[officename] Math offers. Dette avsnittet inneholder en oversikt over noen av de viktigste funksjonene og mulighetene i $[officename] Math.
main0503.xhp
par_id3148774
help.text
To make working with formulas easier, use the context menus, which can be called up with a right mouse click. This applies especially to the Commands window. This context menu contains all the commands that are found in the Elements pane, and also operators, and so on, which can be inserted into your formula by mouse-click without having to key them into the Commands window. For å gjøre arbeidet med formeler enklere, bruk popupmenyen, som kan nås via høyreklikk på musa. Dette gjelder spesielt for Kommandovinduet. Denne popupmenyen inneholder alla kommandoenesom finnes i Elementfanen, og også operatører, etc som kan settes inn i din formel ved museklikk uten å måtte skrive de inn i Kommandovinduet.
main0200.xhp
tit
help.text
Toolbars Verktøylinjer
main0106.xhp
tit
help.text
Tools Verktøy
main0203.xhp
tit
help.text
Tools Bar Verktøylinjen
main0503.xhp
hd_id3153916
help.text
Typing a Formula Directly Skrive inn en formel direkte
main0106.xhp
par_id3155959
help.text
Use this menu to open and edit the symbol catalog, or import an external formula as a data file or via clipboard. The program interface can be adjusted to meet your requirements. You can also change the program options. Bruk denne menyen til å åpne og redigere symbolkatalogen, eller til å importere en ekstern formel som en datafil. Programmets grensesnitt kan tilpasses etter dine ønsker. Du kan også endre programminnstillingene.
main0100.xhp
hd_id3149021
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menus">Menyer</link></variable>
main0200.xhp
hd_id3149121
help.text
<variable id="main0200"><link href="text/smath/main0200.xhp" name="Toolbars">Toolbars</link></variable> <variable id="main0200"><link href="text/smath/main0200.xhp" name="Toolbars">Verktøylinjer</link></variable>
main0503.xhp
hd_id3155064
help.text
<variable id="main0503"><link href="text/smath/main0503.xhp" name="$[officename] Math Features">$[officename] Math Features</link></variable> <variable id="main0503"><link href="text/smath/main0503.xhp" name="$[officename] Math Features">Funksjoner i $[officename] Math</link></variable>
main0103.xhp
tit
help.text
View Vis
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Velkommen til hjelp for $[officename] Math
main0000.xhp
hd_id3148868
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Velkommen til hjelp for $[officename] Math
main0107.xhp
tit
help.text
Window Vindu
main0503.xhp
par_id3145246
help.text
You can create your own symbols and import characters from other fonts. You can add new symbols to the basic catalog of $[officename] Math symbols, or create your own special catalogs. Numerous special characters are also available. Du kan opprette dine egne symboler og importere tegn fra andre skrifttyper. Du kan legge til nye symboler i basiskatalogen for $[officename] Math-symboler, eller opprette egne kataloger. Mange spesialtegn er også tilgjengelige.