Context English Norwegian Bokmål
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Math Features Funksjoner i $[officename] Math
main0000.xhp
hd_id3153808
help.text
$[officename] Math Menus, Toolbars, and Keys Menyer, verktøylinjer og taster i $[officename] Math
main0503.xhp
par_id3148486
help.text
$[officename] Math provides numerous operators, functions and formatting assistants to help you create formulas. These are all listed in a selection window, in which you can click the required element with the mouse to insert the object into your work. There is an exhaustive <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">reference</link> list and numerous <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">samples</link> contained in the Help. $[officename] Math tilbyr utallige operatorer, funksjoner og formateringsstøtte som hjelper deg med å lage formler. Alle disse kan velges og tas i bruk fra utvalgsvinduet. Det finnes en komplett <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">referanseliste</link> og mange <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">eksempler</link> i hjelpen.
main0503.xhp
par_id3153001
help.text
<ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT">Use the $[officename] Math Commands window to enter and edit formulas. As you make entries in the Commands window, you see the results in the document.</ahelp> To maintain an overview when creating long and complicated formulas, use the Formula Cursor on the Tools bar. When this function is activated, the cursor location within the Commands window is also shown in the text window. <ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT" >Bruk kommandovinduet i $[officename] Math til å skrive og redigere formler. Du vil fortløpende se hvordan formelen vil se ut i dokumentet.</ahelp> Bruk formelmerket på verktøylinjen til å holde oversikt over lange og kompliserte formler. Når denne funksjonen brukes, vil merkets plassering i kommandovinduet også vises i tekstvinduet.
main0503.xhp
par_id3145386
help.text
As with charts and images, formulas are created as objects within a document. Inserting a formula into a document automatically starts $[officename] Math. You can create, edit and format the formula using a large selection of predefined symbols and functions. Akkurat som diagrammer og bilder opprettes formler som objekter i et dokument. $[officename] Math startes automatisk hvis du setter inn en formel i et dokument. Du kan lage, redigere og formatere formelen ved å bruke det store utvalget av innebygde symboler og funksjoner.
main0503.xhp
hd_id3150207
help.text
Creating a Formula Lage en formel
main0503.xhp
hd_id3145829
help.text
Creating a Formula in the Commands Window Lage en formel i kommandovinduet
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Rediger
main0101.xhp
tit
help.text
File Fil
main0105.xhp
tit
help.text
Format Format
main0503.xhp
par_id3146325
help.text
Formulas cannot be calculated in $[officename] Math because it is a formula editor (for writing and showing formulas) and not a calculation program. Use spreadsheets to calculate formulas, or for simple calculations use the text document calculation function. Du kan ikke gjøre beregninger med formler i $[officename] Math, da dette er et formelredigeringsprogram som brukes til å skrive og vise formler, ikke et beregningsprogram. Bruk regneark til å lage beregninger med formler. Til enkle beregninger kan du bruke beregningsfunksjonen i tekstdokumenter.
main0503.xhp
hd_id3148392
help.text
Formulas in Context Formler i sprettoppmenyen
main0000.xhp
par_id3143269
help.text
Have a look at <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> for a set of additional %PRODUCTNAME Math icons and macros. Sjekk ut<link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> for å se et sett mewd tilleggs Math ikoner og makroer for %PRODUCTNAME
main0000.xhp
hd_id3153915
help.text
How to Work With $[officename] Math Arbeide med $[officename] Math
main0503.xhp
par_id3150213
help.text
If you are familiar with the $[officename] Math language, you can also type a formula directly into the document. For example, type this formula into a text document: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Select this text and choose <emph>Insert - Object - Formula</emph>. The text will be converted into a formatted formula. Hvis du er fortrolig med språket i $[officename] Math, kan du skrive inn formler direkte i dokumentet. Skriv for eksempel inn denne formelen i et tekstdokument: «a sup 2 + b sup 2 = c sup 2». Merk teksten og velg <emph>Sett inn – Objekt – Formel</emph> for å gjøre teksten om til en formatert formel.
main0503.xhp
hd_id3150014
help.text
Individual Symbols Enkeltsymboler
main0107.xhp
par_id3147339
help.text
In the Window menu, you can open a new window and see the document list. I menyen «Vindu» kan du åpne et nytt vindu og se dokumentlisten.
main0103.xhp
hd_id3150205
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Skalering</link>
main0106.xhp
hd_id3145385
help.text
<link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Customize</link> <link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Tilpass</link>
main0000.xhp
par_id3143229
help.text
<link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Formula Reference Tables</link> <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Referansetabeller for formler</link>