Context English Norwegian Bokmål
main0503.xhp
par_id3148486
help.text
$[officename] Math provides numerous operators, functions and formatting assistants to help you create formulas. These are all listed in a selection window, in which you can click the required element with the mouse to insert the object into your work. There is an exhaustive <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">reference</link> list and numerous <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">samples</link> contained in the Help. $[officename] Math tilbyr utallige operatorer, funksjoner og formateringsstøtte som hjelper deg med å lage formler. Alle disse kan velges og tas i bruk fra utvalgsvinduet. Det finnes en komplett <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">referanseliste</link> og mange <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">eksempler</link> i hjelpen.
main0503.xhp
par_id3153001
help.text
<ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT">Use the $[officename] Math Commands window to enter and edit formulas. As you make entries in the Commands window, you see the results in the document.</ahelp> To maintain an overview when creating long and complicated formulas, use the Formula Cursor on the Tools bar. When this function is activated, the cursor location within the Commands window is also shown in the text window. <ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT" >Bruk kommandovinduet i $[officename] Math til å skrive og redigere formler. Du vil fortløpende se hvordan formelen vil se ut i dokumentet.</ahelp> Bruk formelmerket på verktøylinjen til å holde oversikt over lange og kompliserte formler. Når denne funksjonen brukes, vil merkets plassering i kommandovinduet også vises i tekstvinduet.
main0503.xhp
par_id3145386
help.text
As with charts and images, formulas are created as objects within a document. Inserting a formula into a document automatically starts $[officename] Math. You can create, edit and format the formula using a large selection of predefined symbols and functions. Akkurat som diagrammer og bilder opprettes formler som objekter i et dokument. $[officename] Math startes automatisk hvis du setter inn en formel i et dokument. Du kan lage, redigere og formatere formelen ved å bruke det store utvalget av innebygde symboler og funksjoner.
main0103.xhp
par_id3147338
help.text
Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the <emph>Commands</emph> window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><menuitem>View - Elements</menuitem></link>. Angir skjermskalaen og definerer hvilke elementer du vil være synlige. De fleste kommandoene som du kan legge inn i <emph> -kommandoene </emph> -vinduet, kan også nås via et museklikk hvis du allerede har åpnet Elements-panelet me<link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><menuitem>Vis - Elemente</menuitem></link>.
main0000.xhp
hd_id3153915
help.text
How to Work With $[officename] Math Arbeide med $[officename] Math
main0106.xhp
par_id3155959
help.text
Use this menu to open and edit the symbol catalog, or import an external formula as a data file or via clipboard. The program interface can be adjusted to meet your requirements. You can also change the program options. Bruk denne menyen til å åpne og redigere symbolkatalogen, eller til å importere en ekstern formel som en datafil. Programmets grensesnitt kan tilpasses etter dine ønsker. Du kan også endre programminnstillingene.
main0101.xhp
par_id3155959
help.text
This menu contains the general commands for working with formula documents, such as open, save and print. Denne menyen inneholder generelle kommandoer, som for eksempel «åpne», «lagre» og «skriv ut», for arbeid med formeldokumenter.
main0105.xhp
par_id3149018
help.text
This menu contains commands needed to format formulas. Denne menyen inneholder kommandoene du trenger for å formatere formler.
main0503.xhp
par_id3156386
help.text
This section contains an overview of some of the important functions and capabilities that $[officename] Math offers. Dette avsnittet inneholder en oversikt over noen av de viktigste funksjonene og mulighetene i $[officename] Math.
main0503.xhp
par_id3146325
help.text
Formulas cannot be calculated in $[officename] Math because it is a formula editor (for writing and showing formulas) and not a calculation program. Use spreadsheets to calculate formulas, or for simple calculations use the text document calculation function. Du kan ikke gjøre beregninger med formler i $[officename] Math, da dette er et formelredigeringsprogram som brukes til å skrive og vise formler, ikke et beregningsprogram. Bruk regneark til å lage beregninger med formler. Til enkle beregninger kan du bruke beregningsfunksjonen i tekstdokumenter.
main0503.xhp
par_id3145246
help.text
You can create your own symbols and import characters from other fonts. You can add new symbols to the basic catalog of $[officename] Math symbols, or create your own special catalogs. Numerous special characters are also available. Du kan opprette dine egne symboler og importere tegn fra andre skrifttyper. Du kan legge til nye symboler i basiskatalogen for $[officename] Math-symboler, eller opprette egne kataloger. Mange spesialtegn er også tilgjengelige.
main0503.xhp
hd_id3150014
help.text
Individual Symbols Enkeltsymboler
main0101.xhp
tit
help.text
File Fil
main0503.xhp
par_id3148774
help.text
To make working with formulas easier, use the context menus, which can be called up with a right mouse click. This applies especially to the Commands window. This context menu contains all the commands that are found in the Elements pane, and also operators, and so on, which can be inserted into your formula by mouse-click without having to key them into the Commands window. For å gjøre arbeidet med formeler enklere, bruk popupmenyen, som kan nås via høyreklikk på musa. Dette gjelder spesielt for Kommandovinduet. Denne popupmenyen inneholder alla kommandoenesom finnes i Elementfanen, og også operatører, etc som kan settes inn i din formel ved museklikk uten å måtte skrive de inn i Kommandovinduet.
main0105.xhp
tit
help.text
Format Format
main0503.xhp
hd_id3148392
help.text
Formulas in Context Formler i sprettoppmenyen
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Math Features Funksjoner i $[officename] Math
main0200.xhp
par_id3147338
help.text
The default toolbars available when working with an activated formula document in $[officename] Math are described here. You can customize the toolbars to meet your requirements by moving, deleting or adding new icons. Her beskrives standardverktøylinjene som er tilgjengelige når du arbeider med et formeldokument i $[officename] Math. Verktøylinjene kan tilpasses ved å flytte, slette eller legge til nye ikoner.
main0503.xhp
par_id3150213
help.text
If you are familiar with the $[officename] Math language, you can also type a formula directly into the document. For example, type this formula into a text document: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Select this text and choose <emph>Insert - Object - Formula</emph>. The text will be converted into a formatted formula. Hvis du er fortrolig med språket i $[officename] Math, kan du skrive inn formler direkte i dokumentet. Skriv for eksempel inn denne formelen i et tekstdokument: «a sup 2 + b sup 2 = c sup 2». Merk teksten og velg <emph>Sett inn – Objekt – Formel</emph> for å gjøre teksten om til en formatert formel.
main0107.xhp
par_id3147339
help.text
In the Window menu, you can open a new window and see the document list. I menyen «Vindu» kan du åpne et nytt vindu og se dokumentlisten.