Context English Danish
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Velkommen til $[officename] Math Hjælp
main0000.xhp
hd_id3148868
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Velkommen til $[officename] Math Hjælp
main0000.xhp
hd_id3153915
help.text
How to Work With $[officename] Math Hvordan man arbejder med $[officename] Math
main0000.xhp
par_id3143229
help.text
<link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Formula Reference Tables</link> <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Referencetabeller for formler">Referencetabeller for formler</link>
main0000.xhp
hd_id3153808
help.text
$[officename] Math Menus, Toolbars, and Keys Menuer, værktøjslinjer og taster i $[officename] Math
main0000.xhp
par_id3143269
help.text
Have a look at <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> for a set of additional %PRODUCTNAME Math icons and macros. Kast et blik på <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> og se et sæt supplerende Math-ikoner og -makroer til %PRODUCTNAME.
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Menuer
main0100.xhp
hd_id3149021
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menuer">Menuer</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154702
help.text
The menu bar contains all the commands for working with $[officename] Math. It contains a list of all the available operators as well as the commands for editing, viewing, arranging, formatting and printing formula documents and the objects contained in them. Most of the menu commands are only available when you are creating or editing a formula. Menubjælken indeholder alle kommandoerne, som bruges til at arbejde med $[officename] Math. Den indeholder en liste af alle de tilgængelige operatorer såvel som kommandoer til redigering, visning, justering, formatering og udskrivning af formeldokumenter og objekterne indeholdt i dem. De fleste menukommandoer er kun tilgængelige, når du opretter eller redigerer en formel.
main0101.xhp
tit
help.text
File Filer
main0101.xhp
hd_id3149018
help.text
<link href="text/smath/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/smath/main0101.xhp" name="Filer">Filer</link>
main0101.xhp
par_id3155959
help.text
This menu contains the general commands for working with formula documents, such as open, save and print. Denne menu indeholder de generelle kommandoer til at arbejde med formeldokumenter, såsom åbn, gem og udskriv.
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Rediger
main0102.xhp
hd_id3156385
help.text
<link href="text/smath/main0102.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/smath/main0102.xhp" name="Rediger">Rediger</link>
main0102.xhp
par_id3145790
help.text
The commands in this menu are used to edit formulas. In addition to basic commands, (for example, copying contents) there are functions specific to $[officename] Math such as searching for placeholders or errors. Kommandoerne i denne menu bruges til at redigere formler. Udover de basale kommandoer (for eksempel til at kopiere indhold) er der funktioner, som er specifikke for $[officename] Math, såsom at søge efter pladsholdere eller fejl.
main0103.xhp
tit
help.text
View Vis
main0103.xhp
hd_id3155064
help.text
<link href="text/smath/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/smath/main0103.xhp" name="Vis">Vis</link>
main0103.xhp
par_id3147338
help.text
Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the <emph>Commands</emph> window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><menuitem>View - Elements</menuitem></link>. Sætter visningsskala og definerer, hvfilke elementer, du ønsker synlige. De fleste af de kommandoer, du kan skrive ind i vinduet <emph>Kommandoer</emph>, kan også tilgås med et museklik, hvis du allerede har åbnet ruden Elementer med <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><menuitem>Vis ▸ Elementer</menuitem></link>.
main0103.xhp
hd_id3150205
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Målestok">Målestok</link>
main0105.xhp
tit
help.text
Format Formater