Context English Czech
main0202.xhp
par_id3083278
help.text
The status bar displays information about the active document. Stavový řádek zobrazuje informace o aktivním dokumentu.
main0101.xhp
par_id3155959
help.text
This menu contains the general commands for working with formula documents, such as open, save and print. Tato nabídka obsahuje obecné příkazy pro práci s dokumenty vzorců, například příkazy Otevřít, Uložit a Tisk.
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Upravit
main0503.xhp
par_id3148486
help.text
$[officename] Math provides numerous operators, functions and formatting assistants to help you create formulas. These are all listed in a selection window, in which you can click the required element with the mouse to insert the object into your work. There is an exhaustive <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">reference</link> list and numerous <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">samples</link> contained in the Help. V aplikaci $[officename] Math je k dispozici mnoho operátorů, funkcí a možností formátování, které usnadňují vytváření vzorců. Všechny tyto funkce jsou přehledně uspořádány v okně Výběr a příslušný objekt lze do dokumentu vložit pouhým klepnutím na požadovaný prvek. Kromě toho nápověda obsahuje vyčerpávající <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="seznam odkazů">seznam odkazů</link> a mnoho <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="příkladů">příkladů</link>.
main0100.xhp
hd_id3149021
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Nabídky">Nabídky</link></variable>
main0200.xhp
hd_id3149121
help.text
<variable id="main0200"><link href="text/smath/main0200.xhp" name="Toolbars">Toolbars</link></variable> <variable id="main0200"><link href="text/smath/main0200.xhp" name="Nástrojové lišty">Nástrojové lišty</link></variable>
main0503.xhp
hd_id3155064
help.text
<variable id="main0503"><link href="text/smath/main0503.xhp" name="$[officename] Math Features">$[officename] Math Features</link></variable> <variable id="main0503"><link href="text/smath/main0503.xhp" name="Funkce obsažené v aplikaci $[officename] Math">Funkce obsažené v aplikaci $[officename] Math</link></variable>
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Vítejte v nápovědě k $[officename] Math
main0000.xhp
hd_id3148868
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Vítejte v nápovědě k $[officename] Math
main0503.xhp
par_id3145246
help.text
You can create your own symbols and import characters from other fonts. You can add new symbols to the basic catalog of $[officename] Math symbols, or create your own special catalogs. Numerous special characters are also available. V této aplikaci můžete vytvářet vlastní symboly nebo přebírat symboly z jiných písem. Do základního katalogu aplikace $[officename] Math lze přidat libovolný počet nových symbolů nebo lze vytvořit vlastní speciální katalogy. K dispozici je také mnoho speciálních znaků.
main0503.xhp
par_id3156386
help.text
This section contains an overview of some of the important functions and capabilities that $[officename] Math offers. V této části se nachází přehled některých důležitých funkcí a možností, které lze využít v aplikaci $[officename] Math.
main0105.xhp
par_id3149018
help.text
This menu contains commands needed to format formulas. V této nabídce jsou umístěny příkazy používané k formátování vzorců.
main0103.xhp
par_id3147338
help.text
Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the <emph>Commands</emph> window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><menuitem>View - Elements</menuitem></link>. V této nabídce lze nastavit měřítko zobrazení a určit, které prvky budou zobrazeny. Většinu příkazů, které lze zadat v okně <emph>Příkazy</emph>, lze také zadat klepnutím myší, pokud jste již otevřeli okno <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="Zobrazit - Prvky"><menuitem>Zobrazit - Prvky</menuitem></link>.
main0503.xhp
hd_id3150207
help.text
Creating a Formula Vytvoření vzorce
main0503.xhp
hd_id3145829
help.text
Creating a Formula in the Commands Window Vytvoření vzorce v okně Příkazy
main0503.xhp
par_id3145386
help.text
As with charts and images, formulas are created as objects within a document. Inserting a formula into a document automatically starts $[officename] Math. You can create, edit and format the formula using a large selection of predefined symbols and functions. Vzorce se vytvářejí velmi podobně jako grafy nebo obrázky, obvykle jako objekty v dokumentu. Chcete-li vložit vzorec do jiného dokumentu, automaticky se spustí aplikace $[officename] Math. Vzorce lze vytvářet, upravovat a formátovat pomocí velkého výběru předem definovaných symbolů a funkcí.
main0503.xhp
par_id3146325
help.text
Formulas cannot be calculated in $[officename] Math because it is a formula editor (for writing and showing formulas) and not a calculation program. Use spreadsheets to calculate formulas, or for simple calculations use the text document calculation function. Vzorce v $[officename] Math však nelze použít k výpočtům, protože tato aplikace je pouze editor vzorců (pro vytváření a zobrazení vzorců), nikoli výpočetní program. Pro výpočty pomocí vzorců používejte tabulkové kalkulátory a pro jednoduché výpočty používejte funkci pro výpočty v textovém dokumentu.
main0503.xhp
hd_id3148392
help.text
Formulas in Context Vzorce v kontextu
main0200.xhp
par_id3147338
help.text
The default toolbars available when working with an activated formula document in $[officename] Math are described here. You can customize the toolbars to meet your requirements by moving, deleting or adding new icons. Zde jsou popsány výchozí nástrojové lišty, které jsou k dispozici při práci s aktivním dokumentem vzorce v aplikaci $[officename] Math. Přesunutím, odstraněním nebo přidáním nových ikon lze nástrojové lišty upravit tak, aby odpovídaly vašim požadavkům.
main0103.xhp
tit
help.text
View Zobrazit