Context English Czech
main0202.xhp
tit
help.text
Status Bar Stavový řádek
main0101.xhp
tit
help.text
File Soubor
main0503.xhp
hd_id3150014
help.text
Individual Symbols Samostatné symboly
main0000.xhp
par_id3143269
help.text
Have a look at <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> for a set of additional %PRODUCTNAME Math icons and macros. Sadu dalších ikon a maker pro %PRODUCTNAME Math nabízí <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link>.
main0503.xhp
hd_id3153916
help.text
Typing a Formula Directly Přímé zadání vzorce
main0102.xhp
par_id3145790
help.text
The commands in this menu are used to edit formulas. In addition to basic commands, (for example, copying contents) there are functions specific to $[officename] Math such as searching for placeholders or errors. Příkazy v této nabídce se používají k úpravě vzorců. Kromě základních příkazů (např. ke kopírování obsahu), jsou zde specifické funkce aplikace $[officename] Math, například vyhledávání zástupných znaků nebo chyb.
main0503.xhp
par_id3148774
help.text
To make working with formulas easier, use the context menus, which can be called up with a right mouse click. This applies especially to the Commands window. This context menu contains all the commands that are found in the Elements pane, and also operators, and so on, which can be inserted into your formula by mouse-click without having to key them into the Commands window. Práci se vzorci lze usnadnit používáním místních nabídek, které můžete otevřít klepnutím pravým tlačítkem myši. To se týká především okna Příkazy. Tato místní nabídka obsahuje nejen všechny příkazy, které se nacházejí v okně Prvky, ale také operátory a další prvky, které lze do vzorce vložit klepnutím myší, aniž by bylo nutno je ručně zadávat do okna Příkazy.
main0106.xhp
par_id3155959
help.text
Use this menu to open and edit the symbol catalog, or import an external formula as a data file or via clipboard. The program interface can be adjusted to meet your requirements. You can also change the program options. Pomocí této nabídky lze otevřít a upravit katalog symbolů nebo importovat externí vzorec jako soubor či prostřednictvím schránky. Rozhraní programu lze přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim požadavkům. Lze také změnit volby programu.
main0107.xhp
par_id3147339
help.text
In the Window menu, you can open a new window and see the document list. Pomocí nabídky Okno lze otevírat okna. Zde se také nachází seznam dokumentů.
main0107.xhp
tit
help.text
Window Okno
main0200.xhp
tit
help.text
Toolbars Nástrojové lišty
main0106.xhp
tit
help.text
Tools Nástroje
main0000.xhp
hd_id3153808
help.text
$[officename] Math Menus, Toolbars, and Keys Nabídky, nástrojové lišty a klávesy v $[officename] Math
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Nabídky
main0203.xhp
par_id3147338
help.text
The Tools bar contains frequently used functions. Lišta Nástroje obsahuje často používané funkce.
main0203.xhp
tit
help.text
Tools Bar Lišta Nástroje
main0203.xhp
hd_id3149123
help.text
<link href="text/smath/main0203.xhp" name="Tools Bar">Tools Bar</link> <link href="text/smath/main0203.xhp" name="Lišta Nástroje">Lišta Nástroje</link>
main0202.xhp
hd_id3150749
help.text
<link href="text/smath/main0202.xhp" name="Status Bar">Status Bar</link> <link href="text/smath/main0202.xhp" name="Stavový řádek">Stavový řádek</link>
main0107.xhp
hd_id3155066
help.text
<link href="text/smath/main0107.xhp" name="Window">Window</link> <link href="text/smath/main0107.xhp" name="Okno">Okno</link>
main0106.xhp
hd_id3149019
help.text
<link href="text/smath/main0106.xhp" name="Tools">Tools</link> <link href="text/smath/main0106.xhp" name="Nástroje">Nástroje</link>